Blogg

Sida 2

Hitta rätt advokat till vårdnadstvisten

16 nov 2017

Ingenting vara för evigt. Det sorgliga talesättet går tyvärr att omsätta i hur många av dagens förhållanden slutar. Det är inte ovanligt att ett äktenskap slutar med en skilsmässa och det är heller ingenting som man ska rikta några moraliska pekpinnar mot. Ibland så tar kärleken slut, ibland så uppkommer den på andra ställen, ibland så tar livet vändningar och man hittar nya intressen, ibland så växer man ifrån varandra och ibland så visar sig den andre personen vara en helt annan person än den man förälskade sig i- och gifte sig med. Oavsett anledning: ett äktenskap är inte hugget i sten.

Det som skiljer skilsmässor åt gäller i huvudsak om det finns barn inblandade. Tvister gällande det ekonomiska är en sak - det handlar trots allt om materiella ting. Tvister om barn och vårdnaden av dessa dock; går man in i en vårdnadstvist så måste man vara beredd på att det hela handlar om en stor känslomässig prövning. inte minst för barnen i fråga. Att se sina föräldrar bråka om vårdnaden kan ge själsliga ärr för livet och viktigt är att man som förälder inte lägger locket på.

Barnet måste vara delaktigt

Barnet måste vara delaktigt. Utan att man för den sakens skull tar på sig en offerkofta, kastar skit på den andre eller skuldbelägger varandra. Det handlar om att informera barnet om vad som sker, förklara varför mamma och pappa ska skilja sig och att hela tiden poängtera att man fortfarande älskar barnet och att det som sker inte är barnets fel. Det kan även vara bra att hitta en vuxen person som barnet kan prata med genom processen. Kommunen brukar erbjuda samtalsgrupper för barn i en skilsmässa och det kan vara en bra ventil för barnet.

Ibland så är dock en vårdnadstvist oundviklig. Det kan handla om våld i hemmet - fysisk eller psykiskt misshandel; antingen mot barnet eller mot den andre föräldern - det kan handla om missbruksproblem, det kan handla om en psykisk sjukdom där barnet riskerar att fara illa och det kan handla om kraftiga samarbetsproblem (där föräldern försvårar umgänget med den andra, inte dyker upp vid hämtning/lämning och så vidare). Finns det en risk för att den ena föräldern ska flytta till ett annat land och ta barnet med sig så är detta också ett starkt skäl till varför ensam vårdnad ska tilldelas den andra föräldern.

Vad är bäst för barnet?

Det som är talande i en vårdnadstvist är att man alltid utgår från att barnets bästa ska tillgodoses. I många fall så handlar det om att man från domstolens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet - även efter en skilsmässa. Många upplever att man på grund av detta blir negligerad och att de argument man presenterar inte tas på allvar - domstolen har redan bestämt sig.

Det som krävs för att få vårdnad av sina/sitt barn i ett sådant läge är ofta en advokat - inriktad och specialiserad på familjerätt och i synnerhet vårdnadstvist. Att anlita rätt advokat innebär att man får den hjälp man behöver. Har advokaten kunskap och vana av vårdnadstvister så vet denne ofta vilka knappar man ska trycka på, han/hon vet vilka typer av bevis som måste samlas in, vilka personer som ska få tala - exempelvis personal på skolan, läkare och folk från Socialnämnden - och hur man ska lägga upp processen. Kostnaden för advokaten brukar betalas av det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Det man får vara beredd på i en vårdnadstvist är att den ofta tar tid att lösa. Det kan innebära en känslomässig berg- och dalbana. Även där har advokaten en avgörande roll i form av vara ett stöd och i att erbjuda en axel att gråta ut mot då det blir för tungt.

Välja offentlig försvarare

28 okt 2017

Om du blivit misstänkt för ett brott som anses kunna ge fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, sitter med dig i förhör och för din talan i en rättegång. Din försvarsadvokat har till uppgift att bestrida bevisen som läggs fram emot dig, presentera egna bevis och vittnen som talar till din fördel samt se till att du får en rättvis bedömning.

Det är domstolen som utser en offentlig försvarare åt dig och det är staten som betalar advokatkostnaden. Om du befinns skyldig till brottet kan det dock hända att du blir skyldig att betala advokatkostnaden, helt eller delvis, om du befinns ha ekonomisk möjlighet till det. Det är alltså inte säkert att en offentlig försvarare är gratis, men om du befinns oskyldig betalar du naturligtvis ingenting.

Välj kompetens

När du blir tilldelad en offentlig försvarare är det första bästa lediga advokat som får uppdraget. Det betyder att advokaten ifråga med stor sannolikhet inte besitter specialkunskaper om det brott du misstänks för. Om du misstänks för ett allvarligt brott kan det därför vara en god idé att försöka hitta en advokat som har stor kunskap och erfarenhet inom ”ditt” område, exempelvis narkotikabrott eller ekonomisk brottslighet. Många advokatbyråer har advokater som täcker upp flera olika områden inom juridiken, vissa byråer har specialiserat sig helt på ett specifikt område, t e x familjerätt.

Du har rätt att själv välja offentlig försvarare, och domstolen är skyldig att tillgodose ditt önskemål om advokaten är tillgänglig. Även i detta fall betalar domstolen rättegångskostnaderna initialt, men du kan som sagt bli återbetalningsskyldig om du får en fällande dom.

Bevaka din rätt

Vid många förhör hos svensk polis underlåter polisen att meddela den misstänkte om rätten till offentlig försvarare. Det befinns vara krångligt och tidsödande, men det kan vara en rättighet som berövas dig. Är du misstänkt för ett brott som anses kunna ge fängelse är polisen alltid skyldiga dig att erbjuda en offentlig försvarare, och du har rätt att välja vem det ska bli. Detta är en rätt du bör ta tillvara på, även om det kan kännas obehagligt och du blir dåligt bemött.

Bevaka din rätt att välja offentlig försvarare och välj en advokat som har lång erfarenhet och djup kunskap inom området du misstänks för. Som misstänkt i en rättegång har du en lång och ofta obehaglig process framför dig och då bör du ha ett proffs vid din sida.

Vems talan är viktigast?

27 okt 2017

Det finns många frågor om hur en vårdnadstvist fungerar och vilket utslag man kan förvänta sig om man inleder en sådan. Det finns dock inga enkla svar. Och: det ska heller inte finnas några sådana. varje vårdnadstvist är unik och kräver särskild omsorg för att lösa. Man kan därför inte säga - gör så här så kommer du att få ensam vårdnad.  Det krävs en omfattande utredning från Socialstyrelsens sida där man vänder på varenda sten. Ord står ofta mot ord och därför kan inga lättvindiga beslut tas innan frågan är grundligt utredd.

Det finns dock vissa parametrar som väger tungt i en vårdnadstvist och här kan vi räkna upp några av dessa som kan motivera att ensam vårdnad tilldöms den ena föräldern.

 • Förekommer våld i hemmet? Om den ene föräldern har varit våldsam - mot barnen eller mot partnern - så finns det risk för barnets hälsa. Även psykisk misshandel räknas in här.
 • Samarbetssvårigheter. Om den ena föräldern hela tiden försvårar och gör sig omöjlig - exempelvis vid lämning/hämtning - så kan det leda till att den andre från ensam vårdnad.
 • En förälder tar inte sitt ansvar: Detta genom att inte betala underhåll, inte dyka upp då man lovat och så vidare.
 • Bristande kontakt med barnet.
 • En oförsonlig attityd. Vanligt är att en förälder hyser sådant hat gentemot den andre att barnet används som ett slags bollträ i konflikten. Det här kan vara ett skäl till ensam vårdnad.
 • Missbruksproblem.
 • Grav psykisk sjukdom som innebär en potentiell fara för barnet.

 

Barnet då? Har inte barnet något att säga om sin egen framtid? Jo, ju äldre barnet är - desto tyngre väger barnets ord i sammanhanget. Man lyssnar alltid på vad barnet vill och det spelar definitivt en roll i hur utslaget blir. Men; det är en del i den samlade bedömningen och inte mer än så.

Välj ditt juridiska ombud med omsorg

En viktig röst i en vårdnadstvist är den som kommer från olika experter. Ser man till ovan nämnda punkter så kan dessa vara svåra att leda i bevis. Kan man dokumentera skador från exempelvis en misshandel, kan man spara hotfulla mail, kan man få exempelvis personal från skolan att ge sin personliga utsago och kan man få  exempelvis myndighetspersoner att verifiera olika uppgifter så väger det tungt i processen.

Vi skulle dock säga att den viktigaste rösten i en vårdnadstvist tillhör det juridiska ombud man anlitat. Det är denne som kommer att föra sin egen talan det är det ombudet som lägger upp strategin och det är denne person som kommer att vara det primära stödet genom en fruktansvärt påfrestande process.

Att vinna en vårdnadstvist är svårt då man från rättens sida utgår från att gemensam vårdnad - även efter en skilsmässa - är det bästa för barnet. Ett skickligt, erfaret juridiskt ombud - specialiserat på familjerätt/vårdnadstvister ökar oddsen rejält. Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp du kan då vid exempelvis en vårdnadstvist eller något annat ärende inom familjerätt.

Viktigt att tillägga i det här fallet: Ensam vårdnad innebär inte att barnet rycks bort från den andre förälderns liv. Nej, det kommer även fortsatt att finnas ett umgänge dem emellan.

 

 

Många missnöjda med ögonbrynstatuering

17 okt 2017

I en alltmer utseendefixerad värld så söker allt fler människor de snabba vägarna till skönhet. detta utan en tanke på konsekvenserna som dessa genvägar kan föra med sig. Vi tror att många dessutom gör valen utan att först ha kollat upp dels vilka risker som finns och dels också var man väljer att göra sitt ingrepp/behandling. Det senare är viktigt att poängtera i sammanhanget.

Ska man exempelvis operera sig och göra en ansiktslyftning - ja, då måste man först och främst kolla upp kliniken innan man går vidare. För - tyvärr; även inom skönhetsbranschen så finns det stora skillnader mellan bra- och dåligt och här så kan en sämre utförd behandling sluta med ett rent katastrofalt resultat. Till skillnad mot ett dåligt renoveringsjobb eller ett fuskjobb med bilen. Här får patienten leva med det dåliga jobbet på ett helt annat sätt och man ska även vara medveten om att det kan vara svårt att få ett felaktigt utfört ingrepp - nästan oavsett vilket - korrigerat.

Ett exempel på det senare gäller Karolinska Sjukhusets inställning till korrigering av misslyckade näsoperationer där man inte längre tar emot patienter som utfört ett ingrepp på privata kliniker. En cynisk inställning ala skylla-sig-själv? Ja och nej - skulle man genomföra alla dessa ingrepp så skulle man inte få tid för någonting annat och man skulle inte kunna behandla “riktiga” patienter i den utsträckning man måste. så hög har alltså felprocenten visat och så viktigt är det alltså att välja rätt klinik.

En näsoperation å sin sida - även de mindre behandlingarna måste tas på allvar och vi tänkte visa på ett populärt ingrepp där framförallt yngre tjejer visat stort missnöje efter avsluta ingrepp. Detta gäller en ögonbrynstatuering och där unga tjejer sökt sig till kliniker som inte levererat resultat enligt förväntan. Här ska man veta att det är skillnad på metoder också. En ögonbrynstatuering som sker med Phibrows-metoden (en ny metod som sker med 3-D-laser) har ofta bättre resultat och har rönt mindre missnöje än de äldre metoderna.

Det första steget är alltså att välja en klinik som erbjuder denna typ av ögonbrynstatuering. Det andra steget då? Konsultation, konsultation och åter konsultation. Se till att få sitta ner med läkaren/personen som ska utföra behandlingen/ingreppet och förklara förväntningar samt vad du vill uppnå. Det är viktigt att dina förväntningar är realistiska och det är viktigt att - om så inte är fallet - att läkaren förklarar att du inte är en lämplig kandidat. En oseriös klinik gör behandlingen oavsett och vi tror att detta är en del av att många är så pass missnöjda med sin ögonbrynstatuering.

Ta juridisk hjälp genom processen

Om man ändå skulle vara missnöjd då? Ja, då behöver man hjälp. Det finns dels juridisk sådan att få och dels så måste man anmäla sitt missnöje hos Patientnämnden och hos Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Processen kan ta tid och därför så bör man vara beredd på att välja ett juridisk ombud som har erfarenhet av liknande situationer. Ord kommer att stå mot ord och som drabbad så kan man känna sig väldigt liten - ett juridiskt ombud kan dels föra ens talan och dels vara en axel att luta sig mot genom hela denna jobbiga process.

En anmälan till Patientnämnden och/eller Hälso- och Sjukvårdsnämnden är - enligt oss - nästan ett måste. Oavsett om det handlar om en misslyckad 3D-tatuering av ögonbryn i Stockholm, en misslyckad bröstförstoring eller om en näsoperation som gått snett så kan anmälan leda till att kliniken tappar sitt tillstånd. Och: det kan leda till att fler avstår från att anlita dessa oseriösa aktörer.

Ensam vårdnad är inte att föredra

27 sep 2017

Ett barn mår bra av att ha en trygg uppväxtmiljö där båda föräldrarna finns nära och tar ett gemensamt ansvar, ställer upp – både känslomässigt och ekonomiskt – hjälper till med uppfostran. Tyvärr så klarar alla inte av att leva tillsammans, oavsett hur mycket föräldrarna än försöker så kan ibland en skilsmässa vara den enda lösningen. Märk väl – vi lägger inga som helst värderingar i en skilsmässa i sig utan vi tittar mer på hur man löser denna och där det finns barn inblandande.

Den bästa lösningen – sett till det vi nämnde ovan – är att man fortsatt har en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa kan en god kontakt med båda sina föräldrar och får den kärlek som de behöver – precis som vanligt, men under två tak istället för ett.

Tyvärr så sker inte alla skilsmässor på detta sätt och ibland så inleds infekterade konflikter i form av att en förälder lämnar in en stämningsansökan mot den andre och kräver ensam vårdnad; en vårdnadstvist är då inledd om den andre motsätter sig detta – något som ofta är fallet. Ensam vårdnad är något som man alltså bör undvika sett till barnens bästa och det är också något som man gör från statens sida och man gör detta helt av den anledningen att en naturligt kontakt med båda föräldrarna är den bästa.

Man ska här naturligtvis tillägga att det i vissa fall är ett måste att inleda en vårdnadstvist för att få till stånd ensam vårdnad och där kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, våld i hemmet eller andra värre saker – incest och pedofili – förekommit och där ensam vårdnad måste komma till stånd då miljöerna ovan – naturligtvis – är olämpliga för ett barn att växa upp i. Här ser staten också till att så snabbt som möjligt dela ut ensam vårdnad och detta är naturligtvis oerhört bra.

Men, vid andra fall så är det inte fullt lika smidigt att få till stånd ensam vårdnad om sina barn och detta också med all rätt; det går nämligen nästan uteslutande att ordna saker och ting även om man – av någon anledning – hyser agg mot eller inte kommer överens med sin forna partner.

Avstånd är inget skäl till ensam vårdnad

Ett vanligt scenario som ligger till grund för en ansökan om ensam vårdnad handlar om att en av föräldrarna ska flytta till en annan stad och där avståndet kommer att spela en stor roll i den naturliga kontakten vi nämnde ovan.

Här ska man veta att en gemensam vårdnad inte på något sätt innebär att tiden som barnen spenderar hos respektive förälder måste ske exakt lika; kan man komma överens om att barnen kanske bor var tredje helg, varannan vecka eller var fjärde helg hos någon förälder så är detta något som också går att arrangera.

Många föräldrar som söker om ensam vårdnad ser tiden – av förklarliga skäl – som en faktor och anser att de kommer att få träffa sina barn för lite och missa väsentliga delar av uppväxten. Här måste man anstränga sig för att hitta bättre lösningar och använda dagens teknologi – datorer, telefoner – för att upprätthålla kontakten. Kvalitetstid i form av varannan helg ska heller inte underskattas.

Så lägger man upp ett förhör

31 aug 2017

Är man misstänkt för brott så kommer du att hamna i en förhörssituation, Men hur går ett förhör upp och hur går det till? Här berättar vi lite om förhörssituationen i några enkla punkter.

Hur lägger man upp ett förhör?

Under ett inledande förhör handlar det mycket om förtroende för att en bra kommunikation ska vara möjlig. Förhörsledaren känner av vad det är för person han har att göra med och bestämmer därefter hur förhöret ska läggas upp. Ska man använda en mjuk eller aggressiv, ska man ställa korta eller längre frågor. En fördel som förhörsledaren har är att människor alltid har ett behov att berätta. Men det inte alltid lätt. Många personer som är inblandade i brottssammanhang är skakade och påverkade av det som hänt och kan ha svårt att berätta, i alla fall till en början.

Hur får man en misstänkt att börja berätta?

Forskning har visat att en lugn och respektfull förhörsledare har större chans att nå ett bra resultat  i form av ett erkännande eller någon annan viktig information. En dominant stol kan ofta leda till motsatt effekt.

Vad får en misstänkt att erkänna ett brott?

Här finns det några punkter som ofta är avgörande. Starka bevis är det viktigaste sättet att nå fram. Kan skulden bevisas så finns det ingen större anledning att förneka brott, även om det finns misstänkta som fortsätter att förneka skuld in i det sista. Inre press är en annan faktor som ofta avgöra. Behovet av att tala ut och känslor av skuld och ånger kan i vissa fall få fram ett erkännande. Även yttre press från förhörsledaren kan ha effekt men detta kan vara riskabelt eftersom den typen av erkännanden kan vara mindre pålitliga.

Hur vanligt är det att misstänkta personer erkänner vid förhör?

Enligt statistik medger ungefär 20 procent den dödliga handlingen i början av en förundersökning. I slutet av utredningen har cirka 60 procent av de misstänkta erkänt brottet. Yrkeskriminella tenderar dock att tiga sig igenom förhören i rädsla för repressalier.

 Är det svårt för förhörsledaren att dölja känslorna när det handlar om svåra brott?

Det händer att förhörsledare påverkas och säger att de inte vill fortsätta, och då måste de bytas ut.

Vilka egenskaper kännetecknar en god förhörsledare?

Några viktiga punkter är social kompetens, tålamod, koncentrationsförmåga, pålästhet, tycker att sanningen är viktig.

Är du misstänkt för ett brott och riskerar att bli utsatt för förhörs? Kontakta så snabbt som möjligt en kompetent försvarsadvokat så att du får det stöd du behöver i förundersökningen. 

Dessa instanser och aktörer hjälper till vid LVU

30 aug 2017

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är något som ligger till grund för många domstolsprocesser. Den främsta anledningen är kanske att tillämpandet av LVU alltid sker mot någons vilja. Det är ju trots allt en tvångslag, där förutsättningen för att lagen ska tillämpas är att omhändertaget sker, även fast någon inte vill det. Det kan antingen vara barnet eller föräldrarna som motsätter sig vården.

När ett tvångsomhändertagande enligt LVU sker finns flera instanser som hjälper fallet att fortlöpa. Bland annat kan advokater, polisen och socialtjänsten bli inblandade. Det behöver inte nödvändigtvis vara alla dessa som blir inblandade i ett fall. Polisen blandas till exempel in ifall det föreligger svårigheter med omhändertagandet. Det skulle kunna handla om att den unge eller föräldrarna håller sig undan eller försöker förhindra omhändertagandet på annat sätt.

Socialtjänsten

Det finns lagar i Sverige som säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Därtill ska barn i Sverige behandlas med ”aktning för sin person” och ska heller inte straffas med fysiska medel. Det är dock inte bara fysisk säkerhet som barnen i Sverige ska, utan även psykisk.

När detta brister och kommer till socialtjänstens kännedom har de en skyldighet att utreda fallet. I vissa fall beslutas det om ett omhändertagande enligt LVU, även om det ibland kan bli polisen som genomför själva omhändertagandet.

Advokat

Som nämnt i inledningen är LVU en tvångslag. Således är det en fråga som ligger till grund för många domstolsprocesser och tvister i landet. En advokat med specialisering mot LVU anlitas ofta för att försvara den som har motsatt sig omhändertagandet. Den som motsätter sig omhändertagandet har rätt till ett offentligt biträde, och kan då försöka välja någon med stora kunskaper inom just LVU.

Det är dock inte alltid att det går. Kanske bor man i en mindre stad där de advokater som finns med fokus på LVU är uppbokade under lång tid framöver. Oavsett finns möjligheten till en advokat, även om man kanske inte får den med störst kunskaper inom LVU.

Polisen

Under vissa omständigheter har socialtjänsten rätt att begära hjälp från polis för att verkställa ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Det här har stöd i lagboken, som säger att polisen ska lämna biträde för att genomföra beslut om omhändertagande på begäran av socialnämnden eller annan person med befogenheter. En person med befogenheter kan till exempel vara en tjänsteman eller en ledamot som socialnämnden låter ta dessa beslut.

Hjälp av polis kan till exempel vara aktuellt ifall den unge eller föräldrarna håller sig undan. Det kan även vara aktuellt ifall någon av dem försöker förhindra omhändertagandet på ett eller annat sätt. Om det är nödvändigt har polisen befogenheter att ytterst använda sig av våld vid sådana situationer.

En bodelning behöver inte vara en jobbig process

23 aug 2017

Om man ser till filmer och litteratur så innebär nästan alltid en skilsmässa att det efteråt kommer att sluta med en rejäl konflikt mellan de forna makarna. Inte sällan hör man heller talas om ordet äktenskapsförord i samband med att ett par gifter- eller skiljer sig på film. Drar man paralleller till verkligheten – och vi bortser här från USA, där just ett äktenskapsförord är en betydligt vanligare förekomst – så kan man säga att Sverige är ganska förskonade från de värsta konflikterna i samband med skilsmässor.

Visst – det är ganska naturligt att viss friktion uppstår då man ska genomföra en bodelning (namnet på delningen av de gemensamma tillgångarna), men i de flesta fall så brukar ändå en lösning gå att nå.

Ibland – och detta är som sagt inte av det vanligare slaget – så tvingas man dock lösa en bodelning genom att kalla in en bodelningsman som försöker få till stånd en lösning mellan makarna. Det kan vara så att man definitivt inte kan komma överens om vem som ska ha vad, hur mycket en sak är värd kontra kostnaden för en annan – och vid sådana tillfällen så kommer alltså en extern part i form av en bodelningsman in i bilden.

En bodelningsman är objektiv och går igenom den lista som parterna sammanställt över sina tillgångar – bouppteckningen – för att sedan försöka hitta en lösning på det uppkomna problemet. Något som också – allt som oftast – går att nå; innerst inne brukar de flesta veta värdet av vad de gemensamt köpt och kunna dela upp giftorättsgodset som två stycken vuxna och civiliserade människor.

Det man ser på film och det som man läser i böcker – speciellt då amerikanska sådana – ska således ses med en glimt i ögat och tas med en nypa salt; i Sverige går en bodelning, i de flesta fall, fredligt och rättvist till.

Barnen viktigare vid en skilsmässa än bodelning

Vid en skilsmässa så ska man snarare än att hävda sin rätt till materiella ting (som man naturligtvis har rätt till hälften av) istället se till att de eventuella barn man har gemensamt får det bra även i fortsättningen. Om vi – som vi sa ovan – i Sverige är ganska förskonade från konflikter i samband med en bodelning så ser man tyvärr en oroväckande trend då det kommer till beslut om vårdnad för barnen.

Det är nämligen så att antalet vårdnadstvister i samband med en skilsmässa ökat under senare år och detta är oroväckande av det faktum att det handlar just om barnen. Ett barn kan ha svårt nog vid en skilsmässa och om man dessutom tvingas se hur sina föräldrar bråkar om vem som ska ha vårdnaden – ja, då förstår man varför denna fråga är viktigare än en bodelning.

Tipset här är att man försöker lösa denna fråga genom samtal innan det blir en vårdnadstvist – varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag tvungna att erbjuda hjälp i form av ett samarbetssamtal. Ett sådant kan – och gör – en stor skillnad och detta är verkligen något som rekommenderas till alla föräldrar som – vid en skilsmässa – inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn.

Tufft beslut att inleda en vårdnadstvist

5 jul 2017

I vissa fall så måste man som förälder se till sina barns bästa och ta de tuffa beslut som kan komma på köpet. Det tydligaste exemplet på detta är när man upplever att den andre föräldern på något sätt inte kan erbjuda en säker och lämplig miljö för barnen och där de riskerar att fara illa hos denne. Det här beslutet blir tufft då man naturligtvis någon gång har älskat denne person och man vet att barnen definitivt gör det – men deras leverne och väl ska alltid gå först och ibland så måste man i och med detta ansöka om ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist. Ser man som exempel på detta att pappan till barnen är våldsam, att han har problem med alkohol eller missbrukar andra substanser så spelar det ingen roll om han älskar sina barn; han kan inte ge dem den trygga tillvaro de behöver.

En vårdnadstvist innebär primärt att man erbjuds ett så kallat samarbetssamtal i den kommunen man lever i. Varje kommun är enligt lag tvungen att erbjuda detta och det innebär att man tillsammans med sin forne partner, sina respektive ombud och representanter från kommunens familjerätt får försöka hitta en lösning. Det här kan låta konstigt; men man ser ofta att gemensam vårdnad är att föredra snarare än ensam vårdnad och det krävs en noggrann och grundlig utredning för att vinna en vårdnadstvist. Även vid fall liknande den vi beskrev ovan.

Pappan – i det här fallet – ska naturligtvis också få komma till tals och förklara sin ståndpunkt. Varje mynt har två sidor. Men; vi säger att detta samarbetssamtal inte ger något – du hävdar fortfarande att miljön som erbjuds hemma hos barnens pappa inte är säker och du driver således denna vårdnadstvist vidare.

Familjerätten gör en utredning vid en vårdnadstvist

Innan denna når Tingsrätten så kommer familjerätten att genomföra en omfattande undersökning (på uppdrag av Tingsrätten) och där de kommer att träffa dig tillsammans med barnen, där de kommer att göra samma sak med pappan. De kommer vidare att träffa barnen enskilt, de kommer att besöka era respektive hem. Eventuellt nya partners kommer att intervjuas. Personal på dagis och på skolan där barnen går kommer att få komma till tals. Utredningen är – och ska vara – omfattande vid en vårdnadstvist.

En sak som verkligen kan vara värd att veta vid en vårdnadstvist är att ett juridiskt ombud –inriktat och specialiserat på familjerätt – kan vara avgörande. Se till att anlita ett bra sådant för att ha en större chans att vinna.

Här låter det som att det är omöjligt att vinna en vårdnadstvist men så är det naturligtvis inte. Man ser alltid och utan undantag till barnens bästa och är den andre föräldern olämplig som vårdnadstagare så kommer det också att visa sig i beslutet.

Umgängesrätt och möjliga delar i en rättsprocess

22 jun 2017

Tvister om umgängesrätt kan ibland bli långdragna. Ibland saknas god bevisning och ord står mot ord. Att tvisten blir långdragen är ibland nödvändigt för att barnets välmående ska kunna tillgodoses. Det är alltid barnets bästa som ska prioriteras och umgängesrätt är en rättighet, precis som att gå i skolan eller att ha rätt till tand- och sjukvård.

Utredning av familjerätten

För att en dylik tvist ska kunna avgöras kan en umgängesutredning av familjerätten behöva göras, vilken kan ta upp till ett halvår att genomföra. Därefter får föräldrarna komma med anmärkningar om det är något som de anser vara felaktigt. Efter det skickas utredningen in till tingsrätten med rekommendationer om hur fallet ska dömas. Notera att det är just rekommendationer och inget som binder domstolen att besluta på ett visst sätt. Dock väger ofta utredarnas förslag tungt i dylika tvister.

Umgängessabotage

Ibland händer det att en av föräldrarna aktivt försöker motverka barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Det här kan lagen se allvarligt på, beroende på om det finns en skälig grund för det eller inte. Om det inte finns en bra grund för det, kan det leda till att föräldern förlorar vårdnaden (om den tidigare hade ensam vårdnad) eller förlorar sin rätt att umgås med barnet. Ofta är det just den med ensam vårdnad, eller som har barnets boende hos sig mest, som försöker att motverka att barnet spenderar tid med den andra föräldern.

Huvudförhandling och bevisning

När utredningen är gjord är det vanligtvis dags att låta domstolen veta vilken bevisning man önskar använda sig av vid rättegång. Bevisningen i mål som rör umgängesrätt kan bland annat vara vittnen, utlåtanden av läkare och tidigare utredningar av sociala myndigheter exempelvis. I Sverige råder vad som kallas för fri bevisföring, vilket innebär att parterna i princip kan åberopa vilka bevis som helst så länge det finns en relevans till målet. Vilket värde bevisen har är sedan upp till rätten att bedöma.

Överklagan

Som med alla domar kan även en dom som rör umgängesrätt överklagas. En viss skillnad finns dock gentemot många andra mål. För att få göra en överklagan krävs nämligen att man beviljas ett prövningstillstånd innan hovrätten tar sig an fallet. I praktiken leder detta till att det är tingsrättens dom som ofta gäller.

Dock går det att komma in med en ny ansökan till tingsrätten. För att fallet ska tas upp igen krävs det att något inträffat som möjligen skulle kunna ändra utfallet, eller att det har gått viss lång tid sedan domen föll.

Läs mer här: www.umgängesrätt.com.

Att vara misstänkt för brott

18 jun 2017

Vad händer egentligen när man är misstänkt för brott? Oavsett om man är skyldig eller oskyldig finns lagar och regler som skall följas. Den som är misstänkt för brott har rättigheter och har till exempel ingen skyldighet att svara på frågor under ett förhör. Efter själva förhöret kan det givetvis se lite olika ut, beroende på hur förhöret har gått. Här kan du lära dig en del om hur processen går till.

Kallelse till förhör

Om du är misstänkt för brott är du sannolikt den sista att förhöras av polisen. Den som anmält brottet har normalt sett redan förhörts, likaså vittnen om det fanns några. Innan den som är misstänkt för brottet förhörs kan polisen även ha arbetat med teknisk bevisning och annat som rör fallet. Vanligt är alltså att den som är misstänkt för brott kallas i slutskedet.

Själva kallelsen kommer via brev, telefon eller sms. I samband med kallelsen får du även information kring hur dina möjligheter att ansöka om en offentlig försvarare ser ut. Gäller det väldigt enkla brott är möjligheterna generellt sett små, och du kan då behöva anlita en privat försvarare. Är brottet något grövre är dina chanser stora att få en försvarare tilldelad dig.

Att inte infinna sig till förhöret kan leda till att du blir hämtad av polisen. Detta oavsett om du medvetet hållit dig undan, eller om du bara är svår att nå. Du blir dock inte hämtad av polisen förrän kallelsen gått ut två gånger.

Förhöret

Under förhöret har du rätt att få veta vad saken gäller. Du ska få reda på vilka brottsmisstankar det handlar om och misstankegraden. Här får du, om du vill, lämna din berättelse om händelsen och din roll i den. Du har dock ingen skyldighet att svara på frågorna och de kan inte tvinga dig att göra det heller. Detta eftersom det är åklagaren som har full bevisbörda och den som är misstänkt för brott egentligen inte har någon laglig skyldighet att hjälpa till.

Det här behöver inte innebära att det är fördelaktigt att inte svara på polisens frågor. Det uppfattas troligtvis som att man har något att dölja, och om man senare väljer att berätta något kan det framstå som att det har konstruerats i efterhand. Den som är osäker bör rådfråga sin försvarare och få både för- och nackdelar förklarade för sig.

Om du blir anhållen

Om du blir gripen har åklagaren tre dagar på sig att fatta ett beslut om att få dig häktad. Den dag du grips räknas i dessa fall som dag noll. Under den här tiden är du anhållen och skyddad av sekretesslagstiftningen. Endast din advokat har nu rätt att veta var du befinner dig. I vanliga fall har du dock möjlighet att kontakta anhöriga och arbetsgivare, vilket polisen ofta kan hjälpa till med. Åklagare kan dock fatta beslut om vissa andra restriktioner, så som förbud mot att läsa tidningar, titta på tv eller surfa på nätet.

När kan man få ensam vårdnad?

28 maj 2017

När par i ett samboförhållande får barn får modern ensam vårdnad. Detta sker automatiskt men är relativt enkelt att ändra på för de som vill. Det enda som behövs här är att modern och fadern – gemensamt – fyller i en blankett som man skickar till Socialnämnden och där man sedermera ansöker om att få en ensam vårdnad ändrad till en gemensam vårdnad.

Det är alltså ingen svårighet i sig att ändra ensam vårdnad till en gemensam utan handlar bara om ett pappersarbete som brukar ta någon vecka att behandla att få igenom. Själva grundfrågan är varför detta måste ske?

Om man istället säger att paret ovan varit gifta så hade nämligen ett annat scenario ägt rum. I det läget så hade det nämligen varit så att föräldrarna direkt – utan att fylla i och skicka en blankett till Socialnämnden – fått denna gemensamma vårdnad om barnet. Hur detta kommer sig är svårt att svara på då man som regel – i andra sammanhang – alltid ser att just en gemensam vårdnad är att föredra framför ensam vårdnad. Tar man som exempel på detta upp en vårdnadstvist mellan två stycken gifta personer som beslutat sig för att skiljas så blir det extra tydligt.

Vi kan här säga att dessa inte kommer överens om hur vårdnaden ska se ut och att den ena föräldern därför stämmer den andra och ansöker om ensam vårdnad. Här kommer det nämligen att bli väldigt svårt för denna att leda i bevis varför just hen ska vara mer lämpad att ta hand om det gemensamma barnet än vad den andre är. I sådana fall – om det går så långt som till Tingsrätten – så är det nämligen så att man utgår från att gemensam vårdnad är det bästa och att det krävs något speciellt för att ensam vårdnad ska tilldömas.

Vilka skäl kan ligga till grund för ensam vårdnad?

Om man då bryter ner detta och anger några av dessa skäl där man anser att ensam vårdnad är bättre än gemensam så kan man direkt se en röd tråd dem emellan. Vi radar upp några skäl nedan för en bättre bild och förståelse av vad vi menar.

 • Om den ena föräldern har stora problem med att hålla sig på rätt sida av lagen så är ensam vårdnad naturlig att tilldela de andra föräldern. Naturligtvis spelar här brottets karaktär in i bilden – en fortkörning eller en parkeringsbot går ju inte att jämföra med ett rån, eller hur?
 • Om den ena föräldern är narkoman eller har svåra problem med sitt intag av alkohol så är det ingen ultimat miljö för ett barn att växa upp i.
 • Grava psykiska problem. Det här är naturligtvis också ett starkt skäl som talar för att den andre partnern ska tilldelas ensam vårdnad. En liten brasklapp här dock: psykisk sjukdom är ett brett begrepp och det finns medicinering som hjälper mot de flesta besvär. Det handlar om när den psykiska ohälsan utgör ett hot mot barnet som man bör överväga ensam vårdnad.

Den röda tråden i allt detta är att man alltid ser till barnets bästa vid en vårdnadstvist. Anser man att det inte finns någon fara för barnets leverne och väl så är utgångspunkten – i de flesta fall – den att gemensam vårdnad alltid är bättre än vad ensam är.

Läs mer om ensam vårdnad här

 

Vem bär ansvaret för dolda fel i ett nyköpt hus?

8 apr 2017

Dolda fel kallas de brister som inte var kända vid försäljnings- eller köptillfället, men som blir kända vid ett senare tillfälle. Det kan i praktiken handla om många saker, alltifrån elproblem, till problem med fukt eller ventilation. Men vem bär ansvaret för att bristerna blir åtgärdade i en bostad som såldes för sådär två år sedan, när bristen man upptäckt är minst fem år gammal? Vi hjälper till att reda ut begreppen och vad som gäller.

Vad räknas som dolda fel i hus?

För att något ska räknas till den här typen av problematik som måste fyra kriterier vara uppfyllda:

 • Bristen ska ha funnits där redan vid köptillfället
 • Bristen ska inte ha gjorts känd för köparen vid köptillfället
 • Bristen ska vara av en sådan art att man inte ska ha kunnat förvänta sig den
 • Egenskaperna hos bostaden stämmer inte med de uppgifter som säljaren lämnade

Inom 10 år

Har mindre än tio år gått sedan köptillfället kan man som köpare klaga över dolda fel man upptäckt i sitt hus. Behöver man kontakta den tidigare ägaren kan man behöva ta hjälp och råd av en advokat. Ofta är sådana här tvister komplicerade. Om köparen dessutom känner sig lurad kan det vara skönt att överlämna ärendet till en advokat som inte själv är känslomässigt engagerad i ärendet. Det finns dock undantag på när det inte är den tidigare ägaren som ska åtgärda eller betala för det som uppdagats. Exempel på detta kana vara om:

 • Det tidigare ägaren kan ha skrivit en friskrivningsklausul i köpekontraktet. En sådan friskrivning var i så fall känd för bägge parter redan vid försäljningstillfället, och det innebär att den tidigare ägaren inte kan krävas för dolda fel i det hus som säljs.
 • Tidigare ägare har tecknat en försäkring mot detta. Då blir ärendet istället något för försäkringsbolaget som träder in och står för utgifterna, beroende på hur försäkringen tecknats.

Köparen har undersökningsplikt

Det är inte bara säljaren som har ett ansvar, även köparen har undersökningsplikt. Givetvis vill man att säljaren öppet redovisar alla brister, men det är inget som tvingar säljaren att göra det. Som köpare har man också ett eget ansvar att undersöka den bostad man köper. Att bara lyssna på säljaren räcker inte för att utföra undersökningsplikten. I undersökningsplikten anlitar man oftast en besiktningsman som undersöker huset noga. Eventuella brister som upptäcks löses oftast med att man justerar priset på bostaden.

Här hittar du information om familjerätt i Stockholm

29 mar 2017

Vilka myndigheter och företag man kan ta hjälp av vid frågor gällande familjerätt kan variera något beroende på vilken kommun man bor inom. En hel del information kan man få via kommunen. Behöver man sedan ta hjälp av en advokat eller annan juridiskt kunnig person är det företag man behöver anlita.

I Stockholm finns framförallt följande vägar att gå för att få nyttig information inom familjerätt.

Stadsdelsförvaltningen – Stadsdelsförvaltningen kan ge information och råd till föräldrar som väljer att skilja sig. Det man främst får hjälp med här är frågor som kan uppstå kring boendet, umgänge med barnen samt rätten till vårdnad. Här kan man exempelvis få stödsamtal med kompetenta personer inom ämnet.

Det är även Stadsdelsförvaltningen som har ansvar för att registrera faderskap. Om det är en ogift kvinna som föder ett barn måste man bevisa vem som är fadern. Det handlar om att ge barnet rätten till försörjning men även rätten till eventuellt arv. Föräldraskapet fastställs via familjerätten i Stockholm eller via en lokal domstol.

Är det en man och en kvinna som är gifta behöver inte stadsdelsförvaltningen kontaktas. I detta fall utgår man från att det är barnets mamma och pappa som är gifta.

Kommunens hemsida – Via Stockholm.se under ”Familj o Omsorg” kan ett flertal informationsfoldrar laddas hem inom familjerätt. Här finns bland annat ”Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter” samt ”Avtal om vårdnad, boende och umgänge”.

1177 – Vårdnummret 1177 är ett rådgivningsnummer som man kan ringa till om man vill ha råd av utbildad sjuksköterska gällande vårdbehov. Om de inte är rätt insats kan de oftast hänvisa till en annan insats som kan hand om problemet.

Webbplatsen Jag vill Veta – Många förknippar ”Familjerätt” som något som enbart påverkar de vuxna. Det är de vuxna som har tvister kring vårdnad m.m. men det är barnen som ofta far illa på grund av detta. Webbplatsen ”Jag vill veta” vänder sig till barn och unga och vill förmedla information om vad som gäller om man blir utsatt för brott. Detta exempelvis om man blir utsatt för brott på skolan, på fritiden eller om man blir utsatt för det via sociala medier.

Juristfirma – Det finns juristfirmor i Stockholm som specialiserat sig på familjerätt. Det betyder inte att de enbart erbjuder tjänster inom detta men att det är en av de specialinriktningar man fokuserat extra på. Till skillnad mot kommunens tjänster utgår en kostnad om man tar hjälp från en juristfirma. I vissa fall kan det ändå vara det bästa alternativet. Detta inte minst om det finns en sådan svår tvist mellan parterna att man har svårt att kommunicera.

Råd för dig som är i en vårdnadstvist

24 mar 2017

Egentligen finns det ingen riktig vinnare i en vårdnadstvist. Förhoppningsvis kan det lösa sig så snabbt och smidigt som möjligt, med minsta möjliga påverkan på barnet. Vårdnadstvister anklagas ofta för att vara fulla av lögner från den ena eller den andra parten. När ord står mot ord, kan det ibland vara svårt att arbeta emot dessa. Förhoppningsvis gör domstolen en så rättvis bedömning som möjligt, i så många fall som möjligt.

Om du är mitt uppe i en vårdnadstvist, eller om du står inför en, kan det nog kännas ganska jobbigt. Många frågor och funderingar kan dyka upp som du förhoppningsvis kan få besvarade av någon auktoritet på området.

Om den andra föräldern ljuger eller manipulerar

Det här sägs ofta förekomma i vårdnadstvister, att den ene föräldern antingen ljuger eller manipulerar för att få sin vilja igenom. Ofta kan det här gå ut över barnet då domstolen får det svårare att göra en rättvis bedömning av fallet. Här kan man känna sig maktlös, och en av de saker man kan försöka göra då är att helt enkelt hålla sig så lugn och samlad som det bara går – inte minst för barnets skull.

Om den ene föräldern påverkar barnet mycket negativt

Om vårdnadstvisten går illa till, kan det vara en idé att flytta bort från staden om det slutar med att du får ensam vårdnad. Det här får givetvis ställas i relation till hur barnet påverkas av att byta skola och flytta ifrån sina vänner, gentemot den påverkan det skulle innebära att bo nära föräldern utan vårdnad.

Bor ni i en större stad, exempelvis Stockholm, kan det dock räcka att flytta till andra sidan staden. Täck dock på att alla band inte mäts i kilometer eller mil. Om du flyttar från exempelvis norra Stockholm till södra Stockholm, kanske du även bör fråga en auktoritet på området om ytterligare lämpliga åtgärder att vidta, om föräldern anses vara farlig.

Om den rättsliga processen inte påbörjats

Om den rättsliga processen ännu inte kommit igång, är det givetvis av intresse att försöka nå samförstånd på egen hand. Det här kan antingen göras via ombuden, eller genom att ni själva pratar med varandra.

Att nå en överenskommelse kan dock vara svårt. Ofta brukar en advokat, eller annat ombud, försöka få till en träff där ni kan sitta och tala om situationen. Förhoppningsvis kan det leda till att omständliga juridiska processer inleds.

Fakta om vårdnadstvister

 

 • 50 000 barn är med om en separation varje år
 • I de tre storstäderna (Malmö, Göteborg, Stockholm), var separationerna fler än i respektive stads kranskommuner och förorter.
 • Lägst antal separationer av föräldrar har skett i Jönköpings län (strax över 2 %). Detta kan jämföras med Stockholms län som ligger strax över 3 %.

Mer information finns på denna hemsida: www.vårdnadstvisterstockholm.se.

← Äldre inlägg