Dessa instanser och aktörer hjälper till vid LVU

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är något som ligger till grund för många domstolsprocesser. Den främsta anledningen är kanske att tillämpandet av LVU alltid sker mot någons vilja. Det är ju trots allt en tvångslag, där förutsättningen för att lagen ska tillämpas är att omhändertaget sker, även fast någon inte vill det. Det kan antingen vara barnet eller föräldrarna som motsätter sig vården.

När ett tvångsomhändertagande enligt LVU sker finns flera instanser som hjälper fallet att fortlöpa. Bland annat kan advokater, polisen och socialtjänsten bli inblandade. Det behöver inte nödvändigtvis vara alla dessa som blir inblandade i ett fall. Polisen blandas till exempel in ifall det föreligger svårigheter med omhändertagandet. Det skulle kunna handla om att den unge eller föräldrarna håller sig undan eller försöker förhindra omhändertagandet på annat sätt.

Socialtjänsten

Det finns lagar i Sverige som säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Därtill ska barn i Sverige behandlas med ”aktning för sin person” och ska heller inte straffas med fysiska medel. Det är dock inte bara fysisk säkerhet som barnen i Sverige ska, utan även psykisk.

När detta brister och kommer till socialtjänstens kännedom har de en skyldighet att utreda fallet. I vissa fall beslutas det om ett omhändertagande enligt LVU, även om det ibland kan bli polisen som genomför själva omhändertagandet.

Advokat

Som nämnt i inledningen är LVU en tvångslag. Således är det en fråga som ligger till grund för många domstolsprocesser och tvister i landet. En advokat med specialisering mot LVU anlitas ofta för att försvara den som har motsatt sig omhändertagandet. Den som motsätter sig omhändertagandet har rätt till ett offentligt biträde, och kan då försöka välja någon med stora kunskaper inom just LVU.

Det är dock inte alltid att det går. Kanske bor man i en mindre stad där de advokater som finns med fokus på LVU är uppbokade under lång tid framöver. Oavsett finns möjligheten till en advokat, även om man kanske inte får den med störst kunskaper inom LVU.

Polisen

Under vissa omständigheter har socialtjänsten rätt att begära hjälp från polis för att verkställa ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Det här har stöd i lagboken, som säger att polisen ska lämna biträde för att genomföra beslut om omhändertagande på begäran av socialnämnden eller annan person med befogenheter. En person med befogenheter kan till exempel vara en tjänsteman eller en ledamot som socialnämnden låter ta dessa beslut.

Hjälp av polis kan till exempel vara aktuellt ifall den unge eller föräldrarna håller sig undan. Det kan även vara aktuellt ifall någon av dem försöker förhindra omhändertagandet på ett eller annat sätt. Om det är nödvändigt har polisen befogenheter att ytterst använda sig av våld vid sådana situationer.

30 Aug 2017