En OVK-besiktning ska genomföras

Som fastighetsägare, hyresvärd och som BRF så har man en skyldighet som ligger i att den miljö som man erbjuder exempelvis sina hyresgäster är säker och att ingen riskerar att bli sjuk eller fara illa av att vistas i den. Det finns en detalj som många negligerat genom åren och som varit så pass eftersatt att man blev tvungen att fatta ett beslut i riksdagen som reglerade kontroller enligt lag. Det vi talar om handlar om ventilation och en OVK-besiktning. OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och ska alltså, enligt lag, utföras i alla svenska fastigheter samt i vissa typer av villor som har specifika typer av ventilationssystem.

En OVK-besiktning sker i två steg. Det första handlar om att kontrollera en ny byggnad - eller ett nytt ventilationssystem - och säkerställa att ventilationen lever upp till de föreskrifter som gäller samt att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att - naturligtvis - ventilationen fungerar på det sätt som avsetts.

Den andra delen är en återkommande sådan. Beroende på fastighetstyp och på ventilationssystem så finns nämligen tidsintervaller att förhålla sig till. Normalt så handlar det om tre år, men i vissa fall så kan även sex år förflyta innan nästa OVK-besiktning ska äga rum. En OVK-besiktning ska alltid utföras av en auktoriserad firma och där en funktionskontrollant för protokoll över händelseförloppet. Detta skrivs i två exemplar - det ena får fastighetsägaren och det andra skickas direkt till byggnadsnämnden i den kommun där byggnaden i fråga ligger.

Det är ett bra system som till många delar fyller sitt egentliga och huvudsakliga syfte: att öka förutsättningarna för en bra inomhusmiljö i olika fastigheter och byggnader. Dessutom så bidrar en OVK-besiktning till att leva upp till det nationella målet i form av God Bebyggd Miljö - ett miljökvalitetsmål som ska ge oss bättre förutsättningar både i hemmet, på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Har er OVK-besiktning skett på ett korrekt sätt?

Ett bra system - men med vissa brister. Dels så handlar det om att många kommuner går på knäna redan som det är och att man därför inte har resurser - eller tid - att lägga på frågan om en OVK-besiktning. Det gör att ett ärende kan hamna mellan stolarna och att en fastighetsägare kan komma undan med bristfällig ventilation - trots att denna påvisats av en OVK-besiktning. Förenklat så kan man förhala och dra på åtgärderna så pass länge att de glöms bort. Naturligtvis är detta förkastligt.

Om du skulle bo i en fastighet där du misstänker att detta sker så kan du - tillsammans med andra hyresgäster - driva det vidare juridiskt och ligga på Byggnadsnämnden. Detsamma om ni misstänker att en OVK-besiktning skett på ett felaktigt sätt. Ni har rätt att leva i en god inomhusmiljö där ni vare sig riskerar att föroreningar sprids eller att luften står helt stilla.

Fastighetsägaren är skyldig - enligt lag - att åtgärda de brister som en OVK-besiktning har visat. Detta ska även vara synlig för er: att en OVK-besiktning har genomförts ska vara tydligt, exempelvis genom att en lapp sätts upp i trapphuset.

10 Nov 2018