Hur undviker företaget konkurs?

Alla har vi hört talas om ordet konkurs. Men vad innebär egentligen en konkurs? Både privatpersoner och juridiska personer (bolag, företag, föreningar m.m.) riskerar att försättas i konkurs om de inte kan betala sina skulder under lång tid. 

Det gäller dock inte statlig verksamhet och myndigheter. Det är endast en domstol som får besluta om en konkurs. För att en konkurs ska bli verklighet krävs en ansökan av gäldenären eller en borgenär. 

Undvik konkurs

Men det är inte bara att ansäka om en konkurs, bolaget måste ha gått dåligt ekonomiskt under lång tid och inte klarat av att betala sina skulder. Det finns ett antal saker man kan göra innan konkursen är oundviklig. Man ska omgående rådgöra med en affärsjurist om vad man kan göra för att bromsa fallet.

Man får du hjälp med nödvändiga åtgärder. Det kan röra sig om att ta lån för att betala av brådskande skulder till borgenärer, säga upp personal, skaffa billigare lokaler, se över lagret med mera. Det kan också vara att ta en diskussion med borgenärer och förklara läget och få förlängd tid med betalningar.

När konkursen är ett faktum

När man försökt allt och inte hittar någon lösning görs en konkursansökan hos domstol. Då hamnar alla tillgångar och egendom på företaget i ett så kallat konkursbo. Gäldenären har då ingen rätt till sin egen egendom. 

I rätten utses en konkursförvaltare när konkursbeslutet är taget. En advokat fungerar i regel alltid som konkursförvaltare och har bestämmanderätt över altl i konkursboet. I inledningsskedet sker en grundlig konkursbouppteckning. 

En konkurs går i korta drag ut på att under ordnade former och på ett korrekt sätt se till att alla borgenärer får betalt. 

Konkursförvaltarens uppgift är att vidta alla åtgärder som krävs för att avveckla konkursboet utifrån borgenärerna. Det brukar innebära att man säljer alla egendom och att alla fordringar identifieras och att dessa drivs in omgående. 

Avsluta en konkurs

När allt som går att sälja och alla fordringar har omvandlats till pengar kan konkursen avslutas. Men innan borgenärarna kan få betalt måste kostnaden för konkursen betalas. Det inenbär bland annat arvode till konkursförvaltaren och kostnader för administrationen till inblandade myndigheter.

Sedan fördelas konkursboets återstående pengar mellan borgenärerna. Finns det inte tillräckligt med pengar för att betala tillbaka hela skulden får dessa betalt i proportion till hur stor deras skuld är. I vissa fall finns det en förmånsrätt vilket innebär att vissa borgenärer kan få företräde till betalning.

29 May 2019