Kan båda föräldrarna förlora vårdnaden om barn vid vårdnadstvist?

När föräldrar inte får vårdnaden vid vårdnadstvist - vad händer då? Vem bestämmer om tillförordnad vårdnadshavare? Kan nära släkt få företräde? Läs mer här!

Det hör långt ifrån till vanligheterna, men det förekommer att ingen förälder tilldöms vårdnaden om de gemensamma barnen. Det kan då antas att extrema omständigheter ligger bakom detta beslut. I Sverige har barnet rätt till sina föräldrar, och till båda föräldrarna, ett oerhört starkt stöd och det anses i nästan alla lägen vara det rätta. Barn anses gagnas och må bra av umgänge med båda föräldrarna. Enligt denna princip döms en stor majoritet av alla tvistemål vid vårdnadstvister.

När principen frångås kan det handla om några olika orsaker. Den självklara kan naturligtvis vara att föräldrarna avlidit. Men det händer även att barn omhändertas för vård i familjehem enligt LVU, lagen om vård av unga. Då kan anledningarna återfinnas i att starka indikationer finns att barnen inte alls mår bra i hemmet, och att deras grundläggande behov inte tillmötesgås där. Ett tvångsomhändertagande ska alltid prövas i domstol.

Andra vårdnadshavare än föräldrarna

I de fall då föräldrarna inte finns med i bilden av någon anledning, till exempel om de avlidit, behöver tillförordnad vårdnadshavare utses. Det finns oftast en stark önskan hos barnets mor- eller farföräldrar eller ett syskon till någon av föräldrarna, att vårdnaden skall tilldelas dem. Enligt Föräldrabalken finns det dock inget uttalat som säger att just släktingar till barnen ska utses som vårdnadshavare per automatik. Däremot är det ofta så i praktiken att nära släktingar som kan och vill blir tillförordnad vårdnadshavare väljs. Detta behöver man dock ansöka om i tingsrätten. Som tillförordnad vårdnadshavare tar man på sig ansvaret för att barnet eller barnen får möjlighet att umgås även med släkt på den andra förälderns sida. Barnets vilja och önskemål väger här tungt. 

När barn får sitt boende i familjehem

I de fall när barn omhändertas enligt LVU och placeras i familjehem är det naturligt att många känslor är inblandade för alla parter. Placeringen får inte ske utan ett domstolsbeslut. Även i dessa fall ska rätten utgå från barnets bästa. Beroende på ålder kan man här anta att barnets vilja inte alltid är just barnets bästa. Situationen behöver behandlas med insikt och mycket eftertanke och föregås av utredning som är garanterat opartisk och ett beslut som detta kommer givetvis aldrig att accepteras fullt ut av alla parter. En familjehemsplacering kan vara antingen tidsbestämd eller permanent. För den som blir inblandad i en sådan process är det lika självklart att söka hjälp hos ett kvalificerat juridiskt ombud som för den som är inblandad i en vårdnadstvist med den andra föräldern.

20 Jan 2020