När får man gratis advokat?

När får man gratis advokat? Först och främst så måste man se till begreppet gratis i det här sammanhanget. Sant är att den enskilde individen - misstänkt för exempelvis ett brottmål - bli förordnad en offentlig försvarare. Kostnaden för denne kommer i detta läge att bekostas av staten. Vilket då innebär att vi alla - via vår skattsedel - är med och betalar notan. Således så kan man alltså fråga sig om definitionen av en gratis advokat verkligen stämmer?

Vi kan emellertid säga att det finns ett definitivt sätt att få en gratis advokat och detta när sådana erbjuder fri rådgivning. Det är inte ovanligt att detta sker och där man - gratis - bistår med sin expertis inom olika områden. Gärna då i samband med fasta tider på exempelvis ett bibliotek där man som privatperson kan droppa in, sätta sig ned och ventilera de olika spörsmål man har. Detta kan göras anonymt och där man heller inte sluter något avtal. Ett bra sätt att se över sitt ärende och få lite mer kött på benen inför exempelvis en tvist eller något liknande.

Rättshjälp, rättsskydd och offentlig försvarare

Det är den tjänst där du - ur egentligen alla synvinklar - kan få träffa en advokat och inte betala någonting och där advokaten ifråga heller inte får arvode från något annat håll - en sådan tjänst görs pro bono och sker helt ideellt.

Vi ska även nämna att du kan få till stånd ett möte med en advokat med en rejäl sänkning av prislappen. Enligt Rättshjälpslagen så har alla svenska medborgare rätt till juridisk rådgivning och till ett fast arvode om 1302 kr per timme. Denna får maximalt pågå i två timmar och här betalar du för den tid det verkligen tar. Du betalar alltså inte för två timmar om din rådgivning tagit en timme och fem minuter.

Rättsskyddet finns inkluderat i hemförsäkringen. Rättshjälp erbjuds personer som saknar ekonomiska resurser att betala arvodet i samband med tvistemål och en offentlig försvarare har man rätt till i samband med brottmål som kan leda till högre straff än böter.

Tre scenarion ska vi avsluta med; tre olika scenarion där man som privatperson kan slippa betala för den juridiska hjälp man har vid sin sida. Här kostar det dock pengar enligt det vi ovan gick igenom och gällande ett av dessa så kommer man även att få betala en summa ur egen ficka i form av en självrisk. Men, oavsett så handlar det om att man får ett juridiskt biträde - eller en advokat - till en rimlig kostnad. Det är en del av hur vårt samhälle är uppbyggt: man ska ha rätt att ha en försvarare som, genom sin expertis, kan se till att ingen oskyldig blir dömd som en följd av att man saknar ekonomiska medel. Rättvisa avgörs aldrig av en plånboks storlek.

Scenario nummer ett - Rättsskydd. De flesta tvister och kostnaden för sådana täcks av rättsskyddet och detta är något som de flesta privatpersoner har per automatik - men utan att man vet om det. Rättsskyddet inkluderas nämligen i hemförsäkringen och hur mycket det täcker är individuellt och helt beroende på vilken typ av premie man har tecknat. Rättsskyddet täcker kostnader i samband med tvister.

Scenario nummer två - Rättshjälp. Saknar man en hemförsäkring och således också ett rättsskydd så kan man ha rätt till rättshjälp. I så fall bekostas arvodet advokaten begär av staten. I detta fall så krävs det emellertid även att man saknar ekonomiska medel och där man inte får ha ett ekonomiskt underlag som överskrider 260.000 kronor/år. Detta räknas ut som en följd av att man tar inkomsten och subtraherar den med eventuell försörjningsbörda. Därefter så drar man av skulder från en eventuell förmögenhet och genom detta så får man fram det som kallas för ekonomiskt underlag.

Scenario nummer tre - Offentlig försvarare. Detta inledde vi texten med. Är man misstänkt för ett brottmål - som är grövre än att det troliga utfallet blir böter - så har man rätt till en offentlig försvarare. Denna kan man välja själv - och därmed också betala ur egen ficka eller bli tilldelad en sådan och få kostnaden betald av staten. Man kan även lämna in önskemål om vilken offentlig försvarare man vill ha och om denne svarar ja så får man också personen i fråga som försvarare (det förklarar varför många medialt uppmärksammade fall med, till synes mindre besuttna personer kan ha exempelvis Leif Silbersky som advokat). Detta system ger ett säkrare rättsväsende och leder till att man verkligen når upp till devisen om att alla är lika inför lagen och att alla ska ha rätt till ett försvar i vårt land.

23 Sep 2020