Ta juridisk hjälp när ekonomin rasar

Många företag, men även privatpersoner, brottas med stora ekonomiska problem i år efter år. Det är väldigt jobbigt för alla inblandade parter och påverkar vardagen under lång tid. Det är viktigt att inte blunda för svåra ekonomiska problem utan att ta tag i dessa så tidigt som möjligt. 

Det finns många åtgärder man kan ta om det inte gått för lång tid för både företag och privatpersoner. Det rekommenderas att anlita juridiska experter för att få professionell hjälp med ekonomin. Det finns många erfarna och kompetenta företag som har specialiserat sig på detta. Ett exempel på ett sådant företag är: www.konkursansökan.se.

När företagets ekonomi falerat

När företaget har gått väldigt dåligt under lång tid, och inte kan betala sina skulder och har fordringar från flera håll är läget akut. Det måste då ske en utvärdering om hur man ska få ekonomin på rätt köl igen. Om inget hjälper kan det i värsta fall bli tal om konkurs. Det är företaget som ansvarar för tillgångar och skulder, och inte de som arbetar där.

Konkurs för en juridisk person, alltså ett företag, innebär att man fått en konkursansökan godkänd av tingsrätten. För att undvika konkurs som måste ses som sista utvägen, måste man se över kostnader som till exempel lokaler, personal och egendom. Man måste kontakta leverantörer och liknande och noga varsko dessa om det allvarliga ekonomiska läget och försöka få till en ekonomisk uppgörelse för att slippa inkasso och rättsliga åtgärder och i värsta fall konkurs.

Kan bli civilt åtal

Även om en juridisk person ansvarar för ekonomin på företag kan företrädaren för företaget, oftast VD:n eller styrelsen bli personligt ansvarig. Detta måste prövas juridiskt i rätten och om det framkommer att ansvariga personer handlat grovt oaktsamt med företagets ekonomi på ett sätt som har lett fram till konkurs för att det ska gå till rätten.

I vissa fall kan ansvariga personer bli skyldiga att betala företagets skulder till skatteverket och eventuella borgenärer.

Att försätta företaget i konkurs

När läget är så akut och man inte ser någon annan utväg återstår det bara att göra en konkursansökan hos tingsrätten. Då görs en noga utredning om läget i ekonomin. Om man går vidare med en konkurs görs en utmätning av företagets egendom och konkursboet går till allmän försäljning för att betala av hela elelr delar av skulderna. 

Efter avslutad konkurs är företaget lagligen upplöst och det går inte att starta ett nytt företag med samma organisationsnummer igen.

5 May 2019