Umgängesrätt och möjliga delar i en rättsprocess

Tvister om umgängesrätt kan ibland bli långdragna. Ibland saknas god bevisning och ord står mot ord. Att tvisten blir långdragen är ibland nödvändigt för att barnets välmående ska kunna tillgodoses. Det är alltid barnets bästa som ska prioriteras och umgängesrätt är en rättighet, precis som att gå i skolan eller att ha rätt till tand- och sjukvård.

Utredning av familjerätten

För att en dylik tvist ska kunna avgöras kan en umgängesutredning av familjerätten behöva göras, vilken kan ta upp till ett halvår att genomföra. Därefter får föräldrarna komma med anmärkningar om det är något som de anser vara felaktigt. Efter det skickas utredningen in till tingsrätten med rekommendationer om hur fallet ska dömas. Notera att det är just rekommendationer och inget som binder domstolen att besluta på ett visst sätt. Dock väger ofta utredarnas förslag tungt i dylika tvister.

Umgängessabotage

Ibland händer det att en av föräldrarna aktivt försöker motverka barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Det här kan lagen se allvarligt på, beroende på om det finns en skälig grund för det eller inte. Om det inte finns en bra grund för det, kan det leda till att föräldern förlorar vårdnaden (om den tidigare hade ensam vårdnad) eller förlorar sin rätt att umgås med barnet. Ofta är det just den med ensam vårdnad, eller som har barnets boende hos sig mest, som försöker att motverka att barnet spenderar tid med den andra föräldern.

Huvudförhandling och bevisning

När utredningen är gjord är det vanligtvis dags att låta domstolen veta vilken bevisning man önskar använda sig av vid rättegång. Bevisningen i mål som rör umgängesrätt kan bland annat vara vittnen, utlåtanden av läkare och tidigare utredningar av sociala myndigheter exempelvis. I Sverige råder vad som kallas för fri bevisföring, vilket innebär att parterna i princip kan åberopa vilka bevis som helst så länge det finns en relevans till målet. Vilket värde bevisen har är sedan upp till rätten att bedöma.

Överklagan

Som med alla domar kan även en dom som rör umgängesrätt överklagas. En viss skillnad finns dock gentemot många andra mål. För att få göra en överklagan krävs nämligen att man beviljas ett prövningstillstånd innan hovrätten tar sig an fallet. I praktiken leder detta till att det är tingsrättens dom som ofta gäller.

Dock går det att komma in med en ny ansökan till tingsrätten. För att fallet ska tas upp igen krävs det att något inträffat som möjligen skulle kunna ändra utfallet, eller att det har gått viss lång tid sedan domen föll.

Läs mer här: www.umgängesrätt.com.

22 Jun 2017