Umgängestvister avgör samvaron efter separationer

En umgängestvist är en rättsprocess som startas när en förälder önskar ett domstolsbeslut om sin egen eller ex-partnerns rätt till umgänge med ett barn, då de själva inte kommer överens.

Vid separationer uppstår det ibland oenigheter gällande hur föräldrarnas umgänge med sina barn ska se ut i framtiden. De bakomliggande orsakerna till konflikten varierar från fall till fall, men till exempel kan det handla om att den ena föräldern anser att deras tidigare partner inte är kapabel att ta hand om barnet. I första hand kan föräldrarna i en sådan situation vända sig till kommunens familjerättsenhet, där man försöker att hitta en lösning genom så kallade samarbetssamtal. I de fall då den ena parten misstror den andra kan den misstrodda föräldern få umgås med barnet tillsammans med en socialsekreterare, som då gör en bedömning av personens lämplighet, samt huruvida det föreligger en risk att barnet kommer till skada.

Vägen fram till ett avtal

Familjerättsenheten kan hjälpa föräldrarna att teckna ett umgängesavtal, som mer eller mindre detaljerat specificerar hur parternas umgänge med barnet ska se ut. Avtalet anpassas efter parternas livssituation, och anger till exempel ett antal timmar, eller ett varannan vecka-upplägg. Ett umgängesavtal väger lika tungt som ett domstolsbeslut, och om en av föräldrarna bryter mot umgängesavtalet riskerar hen att förlora vårdnaden om barnet. I vissa fall då föräldrarna inte kan komma överens leder konflikten till att den ena parten tar upp fallet i tingsrätten, genom att göra en stämningsansökan. En sådan rättsprocess kallas för umgängestvist, och har som mål att fastställa hur barnets umgänge med föräldrarna ska se ut, utifrån barnets bästa. I den mån det är möjligt tar man under en sådan process även hänsyn till barnets önskan.

Barnets rätt som utgångspunkt

Som förälder till ett barn har man inte per automatik rätt till umgänge. De lagar som reglerar umgängesrätt, vårdnad, boendefrågor osv. behandlas i det sjätte kapitlet av föräldrabalken, vilken till stor del är baserad på FN:s barnkonvention. Denna är i sin tur utformad med barnets rättigheter som utgångspunkt, och anger att barnet har rätt till ett regelbundet, gott umgänge med båda sina föräldrar, men även att inget barn ska tvingas till umgänge med sina föräldrar. Om man som förälder upplever att ens tidigare partner på felaktig grund försöker att beröva en möjligheten till umgänge med barnet kan även detta tas upp i en umgängestvist. Tingsrätten gör då en objektiv bedömning av situationen och fattar beslut om hur problemet ska lösas. Läs mer om umgängestvister på denna sida: crescendolaw.se

16 Oct 2020