Vad gör en konkursförvaltare?

Vad gör en konkursförvaltare, hur utses en sådan och vilka huvudsakliga uppgifter har denne i samband med att ett aktiebolag lämnar in en konkursansökan? Om ett aktiebolag befinner sig på obestånd; med det menas att man inte klarar av att betala sina skulder – även sett på en längre sikt. Det är Tingsrätten i den ort man har sitt säte som fattar beslut om konkurs och det är även där som en konkursförvaltare utses.

Frågan om konkurs kan dels ske genom att man själv – som aktiebolag – lämnar in en ansökan – man inser att det egna kapitalet inte räcker till för att betala de löpande kostnaderna och ser samtidigt att man även på sikt kommer att få svårt att få ekvationen att gå ihop. Det kan även ske genom att en borgenär lämnar in en ansökan om konkurs. Borgenär är den som aktiebolaget har en skuld till.

Den första uppgiften som ligger på konkursförvaltarens bord är att reda ut exakt vilka tillgångar och vilka skulder som finns hos företaget. Det andra steget blir att skapa en prioriteringslista över vilka borgenärer som finns och vilka som ska ha betalt först. Betalningen av skulder sker i den bestämda ordningen som konkursförvaltaren lagt upp. Efter detta så redovisar konkursförvaltaren det arbete som utförts för Tingsrätten och därefter så kommer också konkursen att vara ett faktum – fallet avslutas.

Få företagsrekonstruktion i stället för konkurs

Så ser arbetet ut rent konkret

Det kanske låter som en relativt smal sak att arbeta som konkursförvaltare. Faktum är emellertid att det är ett arbete som tar tid, som kräver en massa noggrannhet och som kräver kunskap och en förmåga att värdera. Vi kan räkna upp några punkter som normalt brukar ingå i arbetet hos en konkursförvaltare i samband med en konkursansökan – detta för att ge en lite tydligare bild av vad arbetet egentligen handlar om.

  • Han upprättar en förteckning av företaget skulder och tillgångar.
  • Han utför en noggrann genomgång av företagets räkenskaper. Detta i direkt – eller så nära som möjligt – anslutning till konkursansökan.
  • Han undersöker om det finns andra alternativ än en konkurs. Det är inte ovanligt att se att exempelvis en företagsrekonstruktion kan vara en alternativ lösning.
  • Går företaget att sälja? En konkursförvaltare undersöker om det finns något intresse hos exempelvis en konkurrent att köpa bolaget och driva det vidare i egen regi.
  • Han säljer av alla tillgångar och fördelar dessa till borgenärerna - efter det givna turordningen.
  • Det senare – den givna turordningen – sker inte som en följd av slumpens skördar. Det finns lagar och regler som tolkas av konkursförvaltaren och som, genom sin tolkning, också kan se till att rätt borgenär får ta del av tillgångarna i rätt ordning.

Vad händer om det saknas tillgångar?

Det är inte ovanligt att se att ett företag har avsevärt mycket mer skulder än samlade intäkter och tillgångar. Vid sådana fall kan Tingsrätten besluta om en utdelning eller avskrivning. I praktiken innebär det att bolaget är upplöst.

Dolda tillgångar då? Ja, det kan vara så att man först efter en längre tid hittar tillgångar som inte redovisats i samband med konkursen. Vid ett sådant läge så kallas konkursförvaltaren återigen in och får upprepa det arbete han tidigare gjort – denna gång inkluderat de nya uppgifterna. De nya tillgångarna säljs och omvandlas till pengar som i sin tur används för att betala av de skulder företaget har till olika borgenärer.

Ett tredje exempel på något som skjuter lite utanför normen av en konkurs är om konkursförvaltaren ser att de de facto finns mer tillgångar än skulder i företaget. Ett sådant läge innebär en likvidation i samband med att konkursen avslutas. Även vid ett sådant läge så avvecklas alltså ett företag – trots överskottet. Här kan du läsa mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

1 Oct 2019