Vems talan är viktigast?

Det finns många frågor om hur en vårdnadstvist fungerar och vilket utslag man kan förvänta sig om man inleder en sådan. Det finns dock inga enkla svar. Och: det ska heller inte finnas några sådana. varje vårdnadstvist är unik och kräver särskild omsorg för att lösa. Man kan därför inte säga - gör så här så kommer du att få ensam vårdnad.  Det krävs en omfattande utredning från Socialstyrelsens sida där man vänder på varenda sten. Ord står ofta mot ord och därför kan inga lättvindiga beslut tas innan frågan är grundligt utredd.

Det finns dock vissa parametrar som väger tungt i en vårdnadstvist och här kan vi räkna upp några av dessa som kan motivera att ensam vårdnad tilldöms den ena föräldern.

  • Förekommer våld i hemmet? Om den ene föräldern har varit våldsam - mot barnen eller mot partnern - så finns det risk för barnets hälsa. Även psykisk misshandel räknas in här.
  • Samarbetssvårigheter. Om den ena föräldern hela tiden försvårar och gör sig omöjlig - exempelvis vid lämning/hämtning - så kan det leda till att den andre från ensam vårdnad.
  • En förälder tar inte sitt ansvar: Detta genom att inte betala underhåll, inte dyka upp då man lovat och så vidare.
  • Bristande kontakt med barnet.
  • En oförsonlig attityd. Vanligt är att en förälder hyser sådant hat gentemot den andre att barnet används som ett slags bollträ i konflikten. Det här kan vara ett skäl till ensam vårdnad.
  • Missbruksproblem.
  • Grav psykisk sjukdom som innebär en potentiell fara för barnet.

par som bråkar

Barnet då? Har inte barnet något att säga om sin egen framtid? Jo, ju äldre barnet är - desto tyngre väger barnets ord i sammanhanget. Man lyssnar alltid på vad barnet vill och det spelar definitivt en roll i hur utslaget blir. Men; det är en del i den samlade bedömningen och inte mer än så.

Välj ditt juridiska ombud med omsorg

En viktig röst i en vårdnadstvist är den som kommer från olika experter. Ser man till ovan nämnda punkter så kan dessa vara svåra att leda i bevis. Kan man dokumentera skador från exempelvis en misshandel, kan man spara hotfulla mail, kan man få exempelvis personal från skolan att ge sin personliga utsago och kan man få  exempelvis myndighetspersoner att verifiera olika uppgifter så väger det tungt i processen.

Vi skulle dock säga att den viktigaste rösten i en vårdnadstvist tillhör det juridiska ombud man anlitat. Det är denne som kommer att föra sin egen talan det är det ombudet som lägger upp strategin och det är denne person som kommer att vara det primära stödet genom en fruktansvärt påfrestande process.

Att vinna en vårdnadstvist är svårt då man från rättens sida utgår från att gemensam vårdnad - även efter en skilsmässa - är det bästa för barnet. Ett skickligt, erfaret juridiskt ombud - specialiserat på familjerätt/vårdnadstvister ökar oddsen rejält. Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp du kan då vid exempelvis en vårdnadstvist eller något annat ärende inom familjerätt.

Viktigt att tillägga i det här fallet: Ensam vårdnad innebär inte att barnet rycks bort från den andre förälderns liv. Nej, det kommer även fortsatt att finnas ett umgänge dem emellan.

 

 

27 Oct 2017