Blogg

Sida 2

RSS

Saker att tänka på då man anlitar en advokat

22 Nov 2020

Det är oftast inte så många gånger i livet som man behöver ta hjälp av en advokat. Men när man väl behöver det är det viktigt att man väljer rätt advokat. Här följer några tips att tänka på.

Det finns många olika anledningar till varför man ibland behöver ta hjälp av en advokat. Många gånger är det när problem och tvister uppstått men också vid olika slags brott. Man kan också anlita en advokat i förebyggande syfte och på så vis undvika många konflikter. Som vid upprättandet av olika kontrakt och avtal, exempelvis vid upprättande av äktenskapsförord, bouppteckning, adoption med mera. Oavsett orsak till varför man behöver anlita en advokat är det viktigt att anlita rätt advokat så att man får bästa möjliga hjälp.

Viktigt att advokaten också är erfaren

Juridik är ett stort och komplext ämne och det är därför som de flesta advokater väljer att specialisera sig på endast ett rättsområde. Det räcker att bara ta en titt på lagboken och man förstår snabbt att det är omöjligt för en advokat att kunna sätta sig in i alla lagar som finns. Några av de rättsområden som en advokat kan specialisera sig på är företagsrätt, familjerätt, upphovsrätt, brottmål med flera.

En advokat kan också ha sin spetskompetens inom ett specifikt ämne inom rättsområdet, som exempelvis vårdnadstvist, ekobrott, narkotikabrott etc. Behöver man hjälp med att upprätta ett testamente ska man vända sig till en familjerättsadvokat, är man misstänkt för ett våldsbrott ska man anlita en brottmålsadvokat. Då juridik är ett så komplext ämne är det viktigt att den advokat man anlitar också har god erfarenhet av liknande fall.

Ibland måste man byta advokat

Många gånger kan en tvist eller ett brottmål vara komplicerat och tidskrävande. Då gäller det att den advokat som man har valt att anlita verkligen kan lägga ner den tid som behövs och inte är uppbokad på alltför många olika klienter. Märker man att advokaten saknar engagemang eller är svår att få kontakt med eller inte finns tillgänglig ska man byta advokat. Det samma gäller om man inte känner förtroende för advokaten.

En advokat ska egentligen aldrig åta sig uppdrag om denne inte kommer att kunna lägga ner den tid som målet kräver. Inte heller om hen inte har den erfarenhet som kanske krävs. Vill man ha tips på advokater kan man via Advokatsamfundets sida hitta advokater och deras respektive rättsområde.

Rätten ingen kan ta ifrån dig

18 Nov 2020

Att söka asyl kan vara en mycket långdragen och komplicerad process. För att ha en rimlig chans i migrationsrätten bör du ha en pålitlig asylrättsadvokat som kan hjälpa dig stanna i landet.

Det är vanskligt att tala om “olagliga människor”. Faktum är att alla människor som flyr till Sverige har rätt att söka asyl här. Det innebär att de har rätt att ansöka om att få sina skyddsskäl prövade och få ett beslut om huruvida de har asylskäl nog att få stanna i landet, tillfälligt eller permanent. Den rätten kan ingen ta ifrån de människor som flyr. Däremot är själva asylansökningen en ganska komplicerad process, och den tar dessutom tid. Att övertyga migrationsdomstolen om att du har flyktskäl, det vill säga att det inte är möjligt för dig att bo kvar i ditt hemland, är upp till dig. Du har bevisbördan. Utan en asyladvokat kan det vara en nästintill omöjlig uppgift.

När du är ny i landet

Föreställ dig själv precis ha anlänt till ett nytt främmande land. Du talar inte språket och har svårt att göra dig förstådd. Det är helt nya lagar och sociala sammanhang än vad du är van vid. Samtidigt ska du lägga fram bevis för en domstol att dina flyktskäl är giltiga. Det kan vara mycket svårt som ensam individ. Men det är ingenting du behöver göra på egen hand. Du har rätt till en advokat och någon som slåss för dig. Utnyttja den hjälpen du kan få av en asyladvokat för att stärka ditt fall. Läs mer om asyladvokater på denna hemsida: https://www.asyladvokatstockholm.se/ 

Rätt hjälp med juridiken

1 Nov 2020

Som företagare kan man hamna i svårigheter på samma sätt som man kan göra det som privatperson. Dock gäller andra lagar och regler för företag och affärsrätt är ett komplicerat område.

Vårt moderna samhälle är komplext och bland annat av den anledningen finns lagar. Lagar reglerar vårt samhälle och är tänkta att underlätta vardagen. De visar på korrekt uppförande och förfarande och de talar om hur saker inte ska göras.

De allra flesta av oss har någon slags hum om vad som gäller för privatpersoner. Den dag man startar företag händer det väldigt mycket nytt. Det handlar om en helt annan lagstiftning med benämningen affärsrätt. Man förväntas som företagare att följa lagen även i detta fall.

Det är intressant men komplicerat med affärsrätt. Det är inte kunskaper man är född med utan lärdomen måste förvärvas. Det är lämpligt, och kanske till och med nödvändigt, att ta hjälp av en affärsjurist för att hamna rätt.

När kan man ha nytta av en affärsjurist?

Faktiskt är svaret på den frågan rätt enkelt. Det finns i stort sett inget tillfälle då du inte kan ha nytta av att få hjälp med affärsjuridik i Göteborg. Lagar och regler reglerar allt och för den oinvigda är djungeln närmast ogenomtränglig emellanåt.

Till att börja med - vilken form av företag ska jag ha? Vilken verksamhet ska jag ägna mig åt? Kommer jag att sälja tjänster eller varor, ska företaget ha egna lokaler och sälja direkt till kund? Eller säljer jag tjänster och bygger hus eller lagar rör eller tar hand om barn? Kommer jag att samarbeta med andra företag och behöver sluta avtal med dem?

Frågorna kan vara många och blir ofta inte färre när verksamheten väl är igång.

Specifika tillfällen då affärsjuridik behövs

Det går inte att helt skydda sig och företaget från oförutsedda händelser och speciella svårigheter. Utan egen förskyllan kan man hamna i trångmål. Det kan vara att man haft ett vikande kundunderlag under en tid och därför får problem med obetalda fakturor. Det kan vara avtalspartners som inte uppfyller sina åtaganden. Mycket kan hända och allt kan inte förutses.

Om du inte tidigare har haft kontakt med en juristfirma angående affärsjuridik kan du ändå få hjälp med en gratis rådgivning. Kanske räcker det för att du ska kunna hantera de problem som uppstått. I annat fall kan du gå vidare och engagera en kunnig jurist som tar sig an dina problem. Experthjälp finns att få.

Umgängestvister avgör samvaron efter separationer

16 Oct 2020

En umgängestvist är en rättsprocess som startas när en förälder önskar ett domstolsbeslut om sin egen eller ex-partnerns rätt till umgänge med ett barn, då de själva inte kommer överens.

Vid separationer uppstår det ibland oenigheter gällande hur föräldrarnas umgänge med sina barn ska se ut i framtiden. De bakomliggande orsakerna till konflikten varierar från fall till fall, men till exempel kan det handla om att den ena föräldern anser att deras tidigare partner inte är kapabel att ta hand om barnet. I första hand kan föräldrarna i en sådan situation vända sig till kommunens familjerättsenhet, där man försöker att hitta en lösning genom så kallade samarbetssamtal. I de fall då den ena parten misstror den andra kan den misstrodda föräldern få umgås med barnet tillsammans med en socialsekreterare, som då gör en bedömning av personens lämplighet, samt huruvida det föreligger en risk att barnet kommer till skada.

Vägen fram till ett avtal

Familjerättsenheten kan hjälpa föräldrarna att teckna ett umgängesavtal, som mer eller mindre detaljerat specificerar hur parternas umgänge med barnet ska se ut. Avtalet anpassas efter parternas livssituation, och anger till exempel ett antal timmar, eller ett varannan vecka-upplägg. Ett umgängesavtal väger lika tungt som ett domstolsbeslut, och om en av föräldrarna bryter mot umgängesavtalet riskerar hen att förlora vårdnaden om barnet. I vissa fall då föräldrarna inte kan komma överens leder konflikten till att den ena parten tar upp fallet i tingsrätten, genom att göra en stämningsansökan. En sådan rättsprocess kallas för umgängestvist, och har som mål att fastställa hur barnets umgänge med föräldrarna ska se ut, utifrån barnets bästa. I den mån det är möjligt tar man under en sådan process även hänsyn till barnets önskan.

Barnets rätt som utgångspunkt

Som förälder till ett barn har man inte per automatik rätt till umgänge. De lagar som reglerar umgängesrätt, vårdnad, boendefrågor osv. behandlas i det sjätte kapitlet av föräldrabalken, vilken till stor del är baserad på FN:s barnkonvention. Denna är i sin tur utformad med barnets rättigheter som utgångspunkt, och anger att barnet har rätt till ett regelbundet, gott umgänge med båda sina föräldrar, men även att inget barn ska tvingas till umgänge med sina föräldrar. Om man som förälder upplever att ens tidigare partner på felaktig grund försöker att beröva en möjligheten till umgänge med barnet kan även detta tas upp i en umgängestvist. Tingsrätten gör då en objektiv bedömning av situationen och fattar beslut om hur problemet ska lösas. Läs mer om umgängestvister på denna sida: crescendolaw.se

När får man gratis advokat?

23 Sep 2020

När får man gratis advokat? Först och främst så måste man se till begreppet gratis i det här sammanhanget. Sant är att den enskilde individen - misstänkt för exempelvis ett brottmål - bli förordnad en offentlig försvarare. Kostnaden för denne kommer i detta läge att bekostas av staten. Vilket då innebär att vi alla - via vår skattsedel - är med och betalar notan. Således så kan man alltså fråga sig om definitionen av en gratis advokat verkligen stämmer?

Vi kan emellertid säga att det finns ett definitivt sätt att få en gratis advokat och detta när sådana erbjuder fri rådgivning. Det är inte ovanligt att detta sker och där man - gratis - bistår med sin expertis inom olika områden. Gärna då i samband med fasta tider på exempelvis ett bibliotek där man som privatperson kan droppa in, sätta sig ned och ventilera de olika spörsmål man har. Detta kan göras anonymt och där man heller inte sluter något avtal. Ett bra sätt att se över sitt ärende och få lite mer kött på benen inför exempelvis en tvist eller något liknande.

Rättshjälp, rättsskydd och offentlig försvarare

Det är den tjänst där du - ur egentligen alla synvinklar - kan få träffa en advokat och inte betala någonting och där advokaten ifråga heller inte får arvode från något annat håll - en sådan tjänst görs pro bono och sker helt ideellt.

Vi ska även nämna att du kan få till stånd ett möte med en advokat med en rejäl sänkning av prislappen. Enligt Rättshjälpslagen så har alla svenska medborgare rätt till juridisk rådgivning och till ett fast arvode om 1302 kr per timme. Denna får maximalt pågå i två timmar och här betalar du för den tid det verkligen tar. Du betalar alltså inte för två timmar om din rådgivning tagit en timme och fem minuter.

Rättsskyddet finns inkluderat i hemförsäkringen. Rättshjälp erbjuds personer som saknar ekonomiska resurser att betala arvodet i samband med tvistemål och en offentlig försvarare har man rätt till i samband med brottmål som kan leda till högre straff än böter.

Tre scenarion ska vi avsluta med; tre olika scenarion där man som privatperson kan slippa betala för den juridiska hjälp man har vid sin sida. Här kostar det dock pengar enligt det vi ovan gick igenom och gällande ett av dessa så kommer man även att få betala en summa ur egen ficka i form av en självrisk. Men, oavsett så handlar det om att man får ett juridiskt biträde - eller en advokat - till en rimlig kostnad. Det är en del av hur vårt samhälle är uppbyggt: man ska ha rätt att ha en försvarare som, genom sin expertis, kan se till att ingen oskyldig blir dömd som en följd av att man saknar ekonomiska medel. Rättvisa avgörs aldrig av en plånboks storlek.

Scenario nummer ett - Rättsskydd. De flesta tvister och kostnaden för sådana täcks av rättsskyddet och detta är något som de flesta privatpersoner har per automatik - men utan att man vet om det. Rättsskyddet inkluderas nämligen i hemförsäkringen och hur mycket det täcker är individuellt och helt beroende på vilken typ av premie man har tecknat. Rättsskyddet täcker kostnader i samband med tvister.

Scenario nummer två - Rättshjälp. Saknar man en hemförsäkring och således också ett rättsskydd så kan man ha rätt till rättshjälp. I så fall bekostas arvodet advokaten begär av staten. I detta fall så krävs det emellertid även att man saknar ekonomiska medel och där man inte får ha ett ekonomiskt underlag som överskrider 260.000 kronor/år. Detta räknas ut som en följd av att man tar inkomsten och subtraherar den med eventuell försörjningsbörda. Därefter så drar man av skulder från en eventuell förmögenhet och genom detta så får man fram det som kallas för ekonomiskt underlag.

Scenario nummer tre - Offentlig försvarare. Detta inledde vi texten med. Är man misstänkt för ett brottmål - som är grövre än att det troliga utfallet blir böter - så har man rätt till en offentlig försvarare. Denna kan man välja själv - och därmed också betala ur egen ficka eller bli tilldelad en sådan och få kostnaden betald av staten. Man kan även lämna in önskemål om vilken offentlig försvarare man vill ha och om denne svarar ja så får man också personen i fråga som försvarare (det förklarar varför många medialt uppmärksammade fall med, till synes mindre besuttna personer kan ha exempelvis Leif Silbersky som advokat). Detta system ger ett säkrare rättsväsende och leder till att man verkligen når upp till devisen om att alla är lika inför lagen och att alla ska ha rätt till ett försvar i vårt land.

Vad innebär umgängessabotage

14 Sep 2020

Vad innebär umgängessabotage? Umgängessabotage är en term som används i samband med att två föräldrar separerar och där man ska försöka komma överens om vårdnaden om barnen. Om någon av föräldrarna aktivt hindrar den andre från att umgås med sina barn - oavsett om man har ensam vårdnad - så bryter man mot umgängesrätten. Detta kallas för umgängessabotage och det är skäl nog för att själv bli av med vårdnaden.

Vid en separation eller en skilsmässa så brukar föräldrarna enas om var barnen ska bo samt hur vårdnaden ska se ut. Det vanliga - gällande vårdnaden - är att man delar på den och att man i och med detta även fortsatt fattar alla beslut om barnens framtid gemensamt. Delad vårdnad är också den vårdnadsform som man föredrar från statens sida. Där anser man att barnen mår bäst av regelbunden kontakt med båda föräldrarna och att båda ska ha samma rätt att fatta avgörande beslut - skola, vård, ekonomiska sådana och så vidare.

Men, även om ena föräldern ansöker om ensam vårdnad och vinner laga kraft genom en vårdnadstvist så kommer den andre inte att uteslutas. Vi har nämligen umgängesrätt också. Denna är viktig.

Umgängessabotage kan innebära förlorad vårdnad

Även om en förälder, så att att säga, är en åskådare och inte själv får vara med och bestämma om framtiden så ska denne fortfarande vara en del av barnets liv. Det är också där som umgängessabotage kommer in i bilden. Ett umgängessabotage kan innebära att den ena föräldern ideligen ställer in planerade möten och aktiviteter, det kan handla om att man inte hämtar och lämnar barnet på överenskommen tid och där man rent allmänt försvårar och förhindrar barnet från att bygga en relation med den andre föräldern.

Vi ska även nämna att baktalande faller in under termen om umgängessabotage. En förälder som ideligen smutskastar, baktalar och sprider rykten om den andre föräldern framför sina barn - som i och med detta väljer att inte träffa denne förälder - begår ett umgängessabotage.

Är det en bra lösning? Inte särskilt. Det kan nämligen innebära en förlorad vårdnad. Som utsatt för ett umgängessabotage så kan man nämligen anmäla detta och ta ärendet vidare rent rättsligt. Man gör en anmälan till Tingsrätten som i sin tur startar en umgängesutredning genom Socialtjänsten. Skulle denna visa på ett uppenbart umgängessabotage så kan Tingsrätten också besluta om att vårdnaden ska tilldelas den andre föräldern. Det är vanligare än vad många verkar tro.

Varför sker umgängessabotage?

Om det nu finns sådana konsekvenser och så pass höga insatser - varför sker umgängessabotage överhuvudtaget? Svaret ligger i sakens natur. Inte alla skilsmässor och separationer är lyckliga och enkla. Tvärtom, i många fall så handlar det om stora känslor, om svartsjuka, om hämnd och om ren avsky. Det är svårt att se att det käraste man har - sina barn - ska spendera mycket tid tillsammans med någon som gjort en illa, som varit otrogen eller svikit en. Det är förklaringen. Den är logisk, men man måste även se detta ur barnens ögon. </p<

Den forna maken/makan har svikit dig - inte barnen. Du kan således inte projicera dina känslor på barnen och använda dem som ett slagträ i er interna fejd. Det är omoget, det är cyniskt och det kommer att straffa sig på ett eller annat sätt. Barn förstår mer än vad många tror och om de inte gör det nu så kommer de säkerligen att göra det i framtiden. Man måste lägga bort sina egna känslor och agera vuxet även då det är som tuffast.

Men, naturligtvis kan det även finnas fog för oro och visst kan det finnas lägen då man till varje pris måste försöka förhindra barnen från att umgås med den andre föräldern. Om man misstänker brottslighet, misshandel, risk för kidnappning eller andra allvarliga saker så ska man gå vidare. Här är emellertid det första steget att kontakta Socialtjänsten och låta dem sköta utredningen. Umgängessabotage kan göra saken värre.

Hur påverkas barnen då föräldrar tvistar om vårdnaden?

2 May 2020

Det är aldrig roligt att skiljas men ibland kan det vara det bästa för hela familjen. Oftast går det lätt att komma överens och att lösa praktiska saker samt dela upp olika åtaganden.

Det är viktigt att inte glömma bort barnen i skilsmässan och ibland kan barn komma i kläm mellan föräldrarna. Barn behöver trygghet för att må bra. Konflikter om vårdnaden och om var barnet ska bo, om underhåll och andra saker ska skötas utan att barnet drabbas. Det kan vara svårt för föräldrarna att samarbeta om vårdnaden ibland vill den ena förälderns ha ensam vårdnad. Om samarbetet kring vårdnaden inte fungerar eller om den ena föräldern är ointresserad av att vara med och fatta viktiga beslut angående barnet kan det vara bäst om bara en av föräldrarna har vårdnaden.

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar

Det bästa för barnet är om föräldrarna tillsammans men med hjälp av en familjerättsjurist kan fatta ett beslut om ensam vårdnad. Då slipper man mötas i rätten där barnet kan tvingas att berätta om sina föräldrar. Något som självfallet är jobbigt för barnet. Viktigt att veta är att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Ensam vårdnad betyder inte att den andra föräldern inte får träffa barnet. I samband med att beslut tas om ensam vårdnad kan det vara bra att även skriva ett umgängesavtal. Ett sådant avtal är bindande och berättar hur ofta den andra föräldern ska träffa barnet. De flesta barn mår bra av planering och att veta när de ska vara hos den andra föräldern.

Barn oroar sig ofta för den förälder som de inte träffar så ofta

Barn oroar sig ofta för den förälder som de sällan träffar vilket kan göra dem stressade. Barn mår bäst om de får träffa båda föräldrarna lika mycket förutsatt att barnet inte kommer till skada och någon av föräldrarna exempelvis har ett missbruk. Barn kan bli ledsna och arga vid en vårdnadstvist och när föräldrar flyttar ifrån varandra. Glöm därför inte att fråga barnet hur det mår och var extra uppmärksam på ändrat beteende eller humör. Vissa barn kan exempelvis få problem med sömn och aptit. Andra barn blir arga eller drar sig undan. Det är viktigt att man lyssnar på barnet och tar hjälp utifrån om man behöver. Det kan vara vänner eller professionell hjälp på vårdcentralen eller socialtjänsten som hjälper till att prata med barnet.

En advokat kan fixa så mycket

18 Mar 2020

Man behöver inte vara i konflikt med någon för att anlita en advokat. Man kan vara förutseende och behöva ta reda på vad lagen säger om en speciell situation.

Under sin yrkesverksamma karriär får en advokat i Göteborg se en hel del av de situationer folk kan hamna i. Ibland har klienterna sig själv att skylla, men ibland kan de vara offer för elakt spel eller till och med vara brottsoffer. Affärsbekanta blir osams om ett avtal, ett par i skilsmässa är inblandade i en vårdnadstvist, en chef vill avskeda en illojal medarbetare och någon vill ha en försvarsadvokat för att frias från felaktiga anklagelser. Listan på vanliga ärenden kan göras lång, men det är också en fördel. När du anlitar en advokat i Göteborg kan du få professionell hjälp av någon som verkligen har erfarenhet. Många gånger kan man avvärja problem genom att bara hänvisa till att man har pratat med sin advokat. Då går luften ur många meningsmotståndare.

Juridiskt bindande dokument

En advokat kan lagen och vet hur den ska tillämpas, men har också kunskaper om hur man formulerar juridiskt bindande dokument på rätt sätt. Det kan gälla allt från kompanjonavtal till testamenten. Dessutom kan en advokat ge råd om varje specifik situation utifrån vad lagen säger om liknande fall. Man får helt enkelt hjälp med att tänka. När man anlitar en advokat har man ofta ställts inför ett dilemma, eller åtminstone en lite knivig situation. Kanske behöver man också en utomståendes syn på saken. Skulle en tvist uppstå i framtiden, är det bra att ha varit förutseende och upprättat de dokument som behövs. En advokat har som uppgift att tillvarata dina intressen.

En hjälp i domstolen

Antingen man behöver ett målsägarbiträde, om man blivit utsatt för ett brott, eller om man behöver en försvarsadvokat för att man har gjort något dumt, finns advokaten där, även i domstolsförhandlingar. En jurist kan prata för dig och föra din talan på ett sätt som är fördelaktigt för dig, leta upp förmildrande omständigheter, yrka skadestånd, eller vad det nu är du behöver hjälp med. Är man anklagad för ett brott har man rätt till en advokat. Då behöver man inte ens vara med om ett polisförhör utan att ha en försvarsadvokat med sig. Många situationer är ganska komplexa, och en jurist har all den sakkunskap och rutin som behövs för att kunna föra fram dina åsikter på ett effektivt sätt.

Kan man vinna i försäkringsmål?

7 Feb 2020

Alla kan vinna i försäkringsmål, bara man har rätt slags jurist som kan ge en råd om hur man bör göra. Ibland kan det vara svårt att förstå de villkor som gäller för att få ut ersättning för den försäkring som man har tagit – och den text som ska beskriva villkoren. Förutom att texten kan vara svår att förstå för en lekman, kan själva tolkningen av texten som omgärdar försäkringen leda till att man inte är överens med sitt försäkringsbolag.

Därför bör man alltid rådfråga en jurist innan man går vidare. En duktig jurist som har försäkringar som sin specialitet, kan tolka texten åt en så att man förstår vad som avses med försäkringen. Eller så förklarar juristen hur det bör vara, men att bolaget själv vantolkar texten till sin fördel, eller struntar i att betala ut ersättning. Båda dessa saker är viktiga att förstå och komma till rätta med. Och endast en erfaren och duktig jurist kan råda en och förklara sakernas tillstånd.

Vad krävs för att vinna försäkringsmål?

Det låter kanske lite banalt men den viktigaste förutsättningen för att man ska vinna i ett försäkringsmål är att man för det första har rätt. Man uppfyller villkoren i försäkringen, och har rätt till den. Men oftast är det inte så här svart-vitt, utan många gånger handlar det om hur båda parter tolkar texten i avtalet. Ska man då vinna i ett mål som handlar om utebliven ersättning, bör man bevisa att man har rätt till utbetalningen. Kan man bevisa sin rätt till ersättning, har man stora chanser att få rätt till sin ersättning. Dessutom kan man yrka på att få ett skadestånd, och få betalt både för den egna advokatens arvode och betalt för den rättegång som man har satt igång. Förlorar man, kan man bli tvungen att ersätta för kostnaden både för den egna och motpartens advokat, plus rättegångskostnaderna.

Hänger på juristen om man ska få rätt

Det är mer regel än undantag att det hänger på juristen om man ska vinna ett mål i rättegång eller ej. En duktig jurist kan både tolka lagen, och tolka texten och bör bevisa på vilket sätt som man uppfyller alla krav för ersättning ur försäkringen. Det är juristens ansvar att föra ens talan och påvisa hur fel försäkringsbolaget har och vilken rätt som man har för ersättningen. Men innan man går till rättegång, gör alltid juristen en bedömning om hur stora chanser som man har att vinna ett mål.

Vem behöver en fastighetsjurist i Göteborg?

30 Jan 2020

Vad är egentligen en fastighetsjurist? Finns det någon fastighetsjurist i Göteborg? När behövs det en fastighetsjurist? En fastighetsjurist kan behövas när man minst väntar det.

En fastighetsjurist är som det låter en jurist som arbetar med lagfrågor kring fastigheter och bostäder. Det är inte bara stora företag som kan behöva en fastighetsjurist, utan det är många bostadsrättsföreningar som använder sig av en sådan person. I de större städerna finns det såklart större utbud av jurister. Det är exempelvis inte så svårt att hitta en fastighetsjurist i Göteborg. Som privatperson kan man också behöva en fastighetsjurist. Det kan vara frågor om servitut, arrenderätt och plan-och byggjuridik. Ibland kan det också uppstå juridiska frågor vid köp av hus eller om det uppstår dispyter mellan grannar.

Hitta en bra fastighetsjurist

Det är lätt att söka fram fastighetsjurister på nätet. Där kan man också läsa på om vilken inriktning de har och det går också att finna omdömen från tidigare klienter. En större firma är nödvändigtvis inte bättre än en liten firma. Det är utbildning och erfarenhet som är det viktigaste, det som kan vara bra med en större firma är att de har jurister med olika specialinriktningar. Om det till exempel är så att du behöver en jurist för att lösa tvister med en hyresvärd så finns det jurister som är specialiserade inom just detta. Hyr man i andrahand eller ska hyra ut i andrahand är det en hel del att tänka på vilket en jurist kan hjälpa till med. Det är alltid bra att boka en rådgivning så du får en uppfattning om firman.

Vad kan jag ha för nytta av en fastighetsjurist som företagare?

Många bor idag i bostadsrätter, och det är ett tryggt form av boende. En bostadsrättsförening kan dra nytta på många sätt av att knyta sig an till en fastighetsjurist. En jurist kan hjälpa till med allt det formella. En sådan sak kan vara att hantera kontrakt eller överlåtelser så det inte uppstår problem. En fastighetsjurist kan även hjälpa till när det kommer till förhandlingar av exempelvis avgiftshöjningar och om det ska göras en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Lagen är snårig och det är därför svårt för en person som inte har en juridisk utbildning att navigera i det juridiska. En jurist kan även vara den som har kontakt med olika myndigheter och ser till att rätt papper hamnar hos rätt myndighet. Det är inte helt enkelt att vara fastighetsägare, så en bra jurist kan göra livet lättare. Läs mer om fastighetsjuridiken på denna sajt: https://www.fastighetsjuristgöteborg.se

Kan båda föräldrarna förlora vårdnaden om barn vid vårdnadstvist?

20 Jan 2020

När föräldrar inte får vårdnaden vid vårdnadstvist - vad händer då? Vem bestämmer om tillförordnad vårdnadshavare? Kan nära släkt få företräde? Läs mer här!

Det hör långt ifrån till vanligheterna, men det förekommer att ingen förälder tilldöms vårdnaden om de gemensamma barnen. Det kan då antas att extrema omständigheter ligger bakom detta beslut. I Sverige har barnet rätt till sina föräldrar, och till båda föräldrarna, ett oerhört starkt stöd och det anses i nästan alla lägen vara det rätta. Barn anses gagnas och må bra av umgänge med båda föräldrarna. Enligt denna princip döms en stor majoritet av alla tvistemål vid vårdnadstvister.

När principen frångås kan det handla om några olika orsaker. Den självklara kan naturligtvis vara att föräldrarna avlidit. Men det händer även att barn omhändertas för vård i familjehem enligt LVU, lagen om vård av unga. Då kan anledningarna återfinnas i att starka indikationer finns att barnen inte alls mår bra i hemmet, och att deras grundläggande behov inte tillmötesgås där. Ett tvångsomhändertagande ska alltid prövas i domstol.

Andra vårdnadshavare än föräldrarna

I de fall då föräldrarna inte finns med i bilden av någon anledning, till exempel om de avlidit, behöver tillförordnad vårdnadshavare utses. Det finns oftast en stark önskan hos barnets mor- eller farföräldrar eller ett syskon till någon av föräldrarna, att vårdnaden skall tilldelas dem. Enligt Föräldrabalken finns det dock inget uttalat som säger att just släktingar till barnen ska utses som vårdnadshavare per automatik. Däremot är det ofta så i praktiken att nära släktingar som kan och vill blir tillförordnad vårdnadshavare väljs. Detta behöver man dock ansöka om i tingsrätten. Som tillförordnad vårdnadshavare tar man på sig ansvaret för att barnet eller barnen får möjlighet att umgås även med släkt på den andra förälderns sida. Barnets vilja och önskemål väger här tungt. 

När barn får sitt boende i familjehem

I de fall när barn omhändertas enligt LVU och placeras i familjehem är det naturligt att många känslor är inblandade för alla parter. Placeringen får inte ske utan ett domstolsbeslut. Även i dessa fall ska rätten utgå från barnets bästa. Beroende på ålder kan man här anta att barnets vilja inte alltid är just barnets bästa. Situationen behöver behandlas med insikt och mycket eftertanke och föregås av utredning som är garanterat opartisk och ett beslut som detta kommer givetvis aldrig att accepteras fullt ut av alla parter. En familjehemsplacering kan vara antingen tidsbestämd eller permanent. För den som blir inblandad i en sådan process är det lika självklart att söka hjälp hos ett kvalificerat juridiskt ombud som för den som är inblandad i en vårdnadstvist med den andra föräldern.

Vem har ansvaret för en allergisk reaktion när man beställt catering?

12 Dec 2019

Många människor idag lider av någon typ av allergi. Den kan vara lindrig, eller av så pass allvarlig art att man riskerar att dö om man får i sig ett visst livsmedel. Därför finns tydliga regler kring hur mat får hanteras på restauranger, cateringfirmor och i skolkök. Men när allt kommer till kritan handlar det om mänsklig kommunikation. Om kommunikationen brister i de olika leden är det lätt att information om allergier försvinner, och det slutar med att någon måste åka in till sjukhuset, kanske med livshotande symtom.

Cateringföretag följer detaljerade rutiner

Överlag läggs det otroligt mycket omsorg och tid på att undvika allergiska reaktioner, och särskilt sant är det i cateringbranschen, där man som företagare lever på sitt rykte om att kunna tillhandahålla vällagad mat enligt beställarens instruktioner. Alla cateringföretag i Stockholm är mycket noga med att få information från beställaren exakt vad maten får innehålla och inte. Men det blir ändå fel ibland, antingen för att den som beställer glömt att upplysa cateringfirman om eventuella allergier, eller därför att något har gått fel i kommunikationen hos cateringföretaget när maten skulle tillredas.

Den som serverar maten ansvarar för den

Vems fel det är brukar gå att reda ut till slut, men dock bör man ha i åtanke att det är den som serverar maten som är ytterst ansvarig för den. I ett känt fall blev till exempel en pojke på en skola i Nacka serverad mat som innehöll ägg, trots att han är svårt allergisk och kan dö om han får i sig minsta spår av ägg. Pojken fick åka till sjukhus men klarade sig. I detta fall är det skolan som är ansvarig, även om felet begicks av cateringfirman, som enligt instruktionen skulle tillhandahålla mat utan ägg. Man kan fråga sig vad som uppehöll cateringpersonalens tankar när de tillredde maten den dagen. Allergi är inget man skojar bort, just allergi mot ägg, nötter och skaldjur kan bli en fråga om liv eller död.

Kontakta en advokat om ord står mot ord

I Stockholm är det vanligt att skolor och andra verksamheter beställer mat från catering. Som den som serverar maten kan du så klart aldrig vara säker på att cateringfirman har förstått eller följt dina instruktioner gällande allergier och det kan också bli en fråga om att ord står mot ord. Därför bör du sköta beställningen av maten via e-mail, så att det lätt går att gå tillbaka i konversationen och se vad ni har kommit överens om.

Sker det en olycka är det du som ytterst ansvarig, men du kan i din tur avkräva ansvar av cateringfirman, om de inte direkt tar på sig ansvaret. Här kan det i många fall faktiskt vara värt att in en advokat för att sköta förhandlingarna och reda ut ansvarsfrågan. Ofta är det många upprörda känslor från alla håll och kanter efter en sådan här incident, och en advokat kan få utredningen att gå lugnt och sansat till.

Kontrollera flera gånger

Ställ också dig själv frågan, både en och två gånger, om du verkligen har koll på allas allergier och fått in uppgifter från alla gäster eller elever. Gå igenom din beställning en extra gång innan du serverar maten. Ta inga risker utan var hellre överdrivet nitisk. Om en vegetarian får en räka i salladen må det vara hänt även om det är tråkigt, men om en skaldjursallergiker får den i magen kan det sluta i en tragedi.

Med det sagt så har även de flesta seriösa, större cateringfirmor i Stockholm mycket goda säkerhetsrutiner gällande allergier och kollar och dubbelkollar också själva om de fått allt rätt innan de levererar maten. Som vi nämnde här i början lever ju ett cateringföretag på sin förmåga att ta emot många beställningar på ett korrekt sätt och att leverera dem i tid. Olyckor händer, men låt oss tillsammans göra allt för att minimera riskerna.

Yrkesroller inom familjerätt

27 Nov 2019

Familjerätten är ett ganska brett juridiskt område som innefattar många olika delar. Många förknippar det dock med frågor som rör vårdnad och familjesituationer där det finns problem som inte kan lösas på egen hand. Då kan man få hjälp med samarbetssamtal och rådgivning hos till exempel en familjerättssekreterare som jobbar med just detta. Dessa finns att hitta i alla städer, till exempel hos kommunen i Göteborg, och bidrar ofta till att man kan reda ut situationer utan att behöva ta ärendet vidare till rätten. Familjerådgivare och jurister är två andra yrkesgrupper som finns under kategorin familjerätt. Nedan förklaras rollerna mer ingående. 

Familjerådgivare 

Den som arbetar som familjerådgivare kallas även ofta för parterapeut. Tillsammans med paret försöker man lokalisera problemet som finns i relationen för att sedan hitta lösningar för att det ska bli bättre. Ofta arbetar man mycket med att förbättra kommunikationen mellan dom två som får hjälpen, eftersom det kan är ett stort problem som leder till konflikter. Det kan även handla om att paret behöver lära sig att lita på varandra efter ett svek eller att man helt enkelt bara vill hitta tillbaka till varandra om man glidit isär. Även här kan man söka hjälp hos kommunen i Göteborg eller var i landet kan nu kan tänkas ha sin hemvist. 

Familjerättssekreterare 

I den här yrkesrollen jobbar man ofta åt kommunen där man är bosatt. Bor man till exempel i Göteborg så är det just kommunen där man arbetar åt. Man jobbar mot familjer som behöver stöd och rådgivning, bland annat i form av samarbetssamtal. Man är även den som ansvarar för olika typer av utredningar som rör boende, umgänge och vårdnad men även andra områden så som adoption och faderskap. 

Jurist 

Man kan även vara utbildad jurist och riktiga in sig inom området familjerätt. Då jobbar man i regel med svårare fall, till exempel vårdnadstvister. Familjerätten berör även andra delar som arv och bodelning och här kan man bistå med hjälp för familjer som inte kommer överens när en nära anhörig har gått bort. I Göteborg och andra stora städer finns goda möjligheter för den som är jurist att endast arbeta med just familjerätt eftersom utbudet på klienter av naturliga skäl är större i städer med mer befolkning. Arbetar man som jurist i en mindre stad är chansen stor att man även arbetar inom andra områden men det behöver givetvis inte vara sämre. 

Det finns gott om hjälp att få för den som har en trasslig eller påfrestande familjesituation. Oavsett om man behöver hjälp med frågor som rör vårdnaden av gemensamma barn tillsammans med sin före detta partner eller om man behöver parrådgivning för att få en bättre relation finns stöd hos kommunen i den stad man är bosatt i. Vid svårare fall kan man behöva anlita en advokat inom familjerätt och även om det förekommer så är det inte så vanligt att det går så långt.

Söker du ensam vårdnad?

24 Nov 2019

Arbetar du på att få ensam vårdnad om ditt barn? Om det är så att ditt barn, eller du själv blir utsatt av en våldsam pappa till barnet, bör du genast skydda dig själv och ditt barn. Det som är svårt med om det är så att barnets pappa är våldsam, är att få det skyddet när ni ska dela på vårdnaden om barnet eller när barnet ska umgås med sin pappa. Det är nästan omöjligt att få det skydd som behövs.

Enligt svensk lag har en pappa alltid umgängesrätt med sitt barn oavsett (nästan) vad som än har hänt. Även en pappa som har blivit dömd och sitter i fängelse, kan ett barn tvingas umgås med den pappan. Tyvärr så ser svensk lag ut, när det kommer till lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Så i stället för att slåss om vårdnaden bör fighten egentligen tas när det kommer till barnets umgänge med sin pappa.

Val av advokat det absolut viktigaste

När det kommer till att kunna få ett umgänge mellan ditt barn och barnets pappa, som är så säkert det bara går, det vill säga tillsammans med en kontaktperson, som övervakar umgänget mellan barnet och pappan, behöver du absolut anlita den bästa tänkbara advokaten som är beredd att arbeta för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn och att barnets umgänge med sin pappa sker på ett för barnet tryggt sätt. Det är advokaten som är avgörande för om du ska lyckas, eller misslyckas med ditt önskemål när det gäller dig och ditt barn.

En erfaren advokat viktigt

Det är mycket viktigt att välja en advokat som har stor erfarenhet och förstår hur olika instanser i samhället fungerar och vilka vägar som man bör gå för att få ensam vårdnad om sitt barn och samtidigt kunna skydda både sig själv och barnet. Som vanligt är det mycket viktigt att barnet får skydd och får växa upp utan våld, fysiskt såväl som psykiskt och utan hot om övergrepp. Ska barnet få växa upp till en fullt funktionerande vuxen är trygghet och mycket omsorg viktigt för att barnet ska bli en trygg vuxen och bli harmoniskt. Vikten att anlita en advokat som känner till alla de vägar som man bör gå för att bli framgångsrik i domstol, kan inte nog betonas. En erfaren advokat vet hur en framställan om enskild vårdnad ska gå till och kan ge stöd och råd.

Vårdnad, boende och umgänge för barn med separerade föräldrar

19 Nov 2019

Om man separerar från sin partner som man har gemensamma barn med är det av naturliga skäl viktigt att hitta en lösning utifrån vad som är barnens bästa. Det är dock inte alltid man lyckas göra det och många frågor kring vårdnad kan uppstå. Behöver man hjälp bör man i första hand vända sig till familjerätten i den stad man bor för att med professionell hjälp reda ut problemet. 

Att komma överens 

När man som föräldrar separerar får man mer eller mindre automatiskt delad vårdnad av barnen. Det innebär att båda fortfarande bär lika stort ansvar men behöver däremot inte innebära att tiden med barnen blir lika fördelad. Kanske har den ena ett jobb som innebär mycket resande och då faller det sig naturligt att barnen bor hos den andra föräldern mer. Detta är något man måste komma överens om tillsammans. Även om barnen bara bor hos en av föräldrarna har dom rätt till umgänge med den andre och här får man komma överens om ett arrangemang som passar för alla. 

Stöd hos familjerätten 

Kan man inte på egen hand komma överens kring frågor som rör barnets vårdnad, boendesituation eller umgänge ska man vända sig till familjerätten som finns i alla kommuner. Är barnet exempelvis folkbokförd i Göteborg är det just till kommunen i Göteborg man vänder sig. Här får man råd och stöd från en professionell samtalsterapeut och förhoppningsvis kan man med dennes hjälp få mer klarhet i vad som faktiskt är bäst för barnen. 

Vanliga problem 

Det finns problem i både stora och små skalor när det kommer till gemensamma barn efter en separation. Vissa föräldrar anser sig ha rätt till ensam vårdnad för att det finns en konflikt med den andra föräldern med detta är definitivt inte vad som är bäst för barnen och det är heller inte ett giltigt skäl. Ett annat problem är om den ena parten bestämmer sig för att flytta till en ny stad. Ponera att han eller hon vill flytta från Göteborg till Stockholm, två städer med relativt långt avstånd. Vill han eller hon ta med sig barnen till sin nya hemort behöver den andra föräldern godkänna detta för att flytten ska bli av. Det här kan bli ett stort problem i dom fall där båda parter anser sig ha rätt att ha barnen boende hos sig. För att förstå och reda ut en sådant problem kan det vara klokt att ta professionell hjälp så att båda vet vad som gäller.

Det är alltså mycket som behöver redas ut i samband med en separation när det finns barn inblandade. Det bästa sättet att komma så smärtsamt vidare som möjligt är att man tillsammans som föräldrar samsas om en lösning som passar för båda parter. Gör man inte det vänder man sig till familjerätten i Göteborg eller i den stad där man bor just nu. Man får då lära sig om vilka lagar och regler som faktiskt gäller kring vårdnad och tack vare det kan det blir enklare att komma fram till en lösning. 

Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

← Äldre inlägg